دلالت های تربیتی دیدگاه پست مدرنیستی لیوتار و نقد آن

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

چکیده

در دنیای معاصر، آموزه های پست مدرنیسم به ویژه از دیدگاه لیوتار، کم کم به دیدگاه آشنایی تبدیل می شود، به طوری که در حوزه های گوناگون سیاست، هنر، ادبیات و به ویژه تعلیم و تربیت به شکل گیری مسائل جدیدی دامن می زند که ضرورت شناخت آن ها، مستلزم اجرای پژوهش است. این پژوهش با عنوان «دلالت های تربیتی دیدگاه پست مدرنیستی لیوتار و نقد آن» انجام شده و هدف اصلی آن شرح مبانی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی) دیدگاه لیوتار و استنباط دلالت های تربیتی آن شامل اهداف آموزشی، برنامۀ درسی و شیوه های یاددهی ـ یادگیری و بیان کنندۀ بحران مدرنیسم و تعلیم و تربیت مدرن است. مدرنیسم در حکم اندیشه ای اجتماعی و فلسفی، با صفاتی نظیر انسان گرایی، آزادیخواهی، ناسیونالیسم، عقل گرایی، دین گریزی و مانند آن، تأثیری گسترده بر تعلیم و تربیت در ابعاد گوناگون آن داشته است. هدف تعلیم و تربیت مدرن تربیت شهروند متمدن، متخصص و آزاد است. تعلیم و تربیت مدرن، علوم تجربی و فنی را بهترین محتوای برنامه درسی تلقی می کند و حس گرایی، تجربه گری و عقلانیت را به عنوان بهترین شیوۀ شناخت و روش های مبتنی بر آن را بهترین شیوۀ آموزش و یادگیری می داند. لیوتار و دیگر متفکران پست مدرن، مدعی اند که مدرنیسم، با چنین ویژگی هایی، مشکلاتی جدی به دنبال دارد، زیرا دیگر جنبه های وجود بشر و نیز فرهنگ ها، ارزش ها و عقاید دینی گروه های دیگر را نادیده می گیرد.  تعلیم و تربیت پست مدرن، مبانی جهانی و ثابتی ندارد، بلکه محلی و موقتی است. بنابراین بر گفتگو، تکثرگرایی، تفاوت، دگربودگی، بررسی های فرهنگی و ضد استبدادی و انتقاد تأکید دارد. پست مدرنیسم خطرات مطلق گرایی و سلطۀ دیدگاه های اکثریت حاکم، فراروایت ها، فراگفتمان ها و فرازبان ها را آشکار و بر اهمیت دیگر دیدگاه های اقلیتی و محلی تأکید می کند. لیوتار عمدتاً در مورد تصمیمات آموزشی، سکوت می کند که این خود خطرات جدیدی در پی دارد، که از جمله می توان به نسبیت باوری افراطی و متزلزل ساختن مبانی هنجاری و جامعه پذیری اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational implications and criticism of Lyotard postmodern point of view and critique of them

نویسنده [English]

  • Hojjatollah Fani
(M A)
چکیده [English]

In the contemporary world, postmodernism Principles, foundations, and doctrines, particularly Lyotards point of view, are becoming widely familiar so they have led to new issues in different realms like politics, art, literature, and specially education. Emersion these new issues make their study necessary.

The major objective of this study was to explain philosophical foundation (ontological, epistemological and axiological) of Lyotards postmodern point of view and it’s educational implication including educational goals, curriculum, teaching–learning methods, and educational research method.

Lyotard postmodern viewpoint in education explains the crisis of the modernism and modern education. Modernism as a social and philosophical thought, with main characteristics as humanism, liberalism, nationalism, rationalism, secularism, etc…, had expansive effects on education in all aspects. Modern education emphasis lay on education of socialized, urban and expert man and emphasis on empirical and technical sciences and sensory empirical and rational method as best teaching learning method.

Lyotard and other postmodern thinkers claim that modernism and modern education with mentioned characteristics lead to serious problems, because it ignores the other main aspects of human beings, and other group’s cultures, values and religions. Postmodern education lacks constant and universal bases but it is local and temporary. It relies on discourse, pluralism, difference, otherness, cultural studies, anti authoritarianism and criticism.

Postmodernism reveals the dangers of absolutism and dominances of majority’s view, meta-narrative, meta-discourses and meta-languages and emphases on the importance of other’s, minority’s and local view. Lyotard is mostly silent in relation to what should be done in educational decisions and this leads new dangers like relativism and shaking the ground of norms and socialization, which is very important for education anyway.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lyotard
  • postmodernism
  • Meta-narrative
  • Otherness
  • difference