بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی ایران به جهانی شدن و تأثیر آن بر ارزش ها و هویت دینی و ملی آنان

نویسندگان

1 استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشگر و کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی

چکیده

یکی از چالش های اساسی بشری در دو دهۀ اخیر، مسئلۀ جهانی شدن و جهانی سازی است که بر هویت و نظام ارزشی مردم، به ویژه نوجوانان و جوانان، تأثیری عمیق گذاشته است. در این مورد دانشمندان غربی مطالعات فراوانی کرده اند اما، به دلیل یک جانبه نگری نظریه های زیربنایی و فرهنگ بسته بودن ابزارهای پژوهشی آن ها، نمی توان نتایج تحقیقات آنان را بدون توجه به مطالعات ملی در سایر فرهنگ ها، از جمله در فرهنگ ایرانی، پذیرفت و به کاربست. بر اساس این، در پژوهش مورد بحث ما، علاوه بر نظریه پردازی در مقولۀ جهانی شدن و نظام ارزشی و هویت دینی و ملی، مقیاس های پژوهشی جدید (شامل ابزارهای سنجش نگرش به جهانی شدن، هویت دینی و ملی، نظام ارزشی، وضعیت روان شناختی، چگونگی فرزندپروری در خانواده، و سنجش برنامه ها و عملکردهای مدارس در موضوع جهانی شدن) طراحی و تدوین و روایی یابی و اجرا شده است تا بتوانیم به سؤالات تحقیق پاسخ دهیم. در این تحقیق، که از نوع پیمایشی و تحلیل های همبستگی و علی- مقایسه ای است، با بررسی یک نمونۀ ۴۲۹۲ نفری از دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی و پیش دانشگاهی در شش استان مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، پنج هدف اساسی را در مورد سه نوع نگرش منفعل، مخالف، و فعال به پدیدۀ جهانی شدن در میان دانش آموزان نوجوان و تأثیر هر نگرش را بر هویت دینی و ملی آنان، با طرح پنج سؤال اصلی و شش سؤال فرعی، دنبال کرده ایم تا برای شناخت راه و روش های واکنش مناسب (واکنش فعال و معقول) در مقابل پدیدۀ جهانی شدن، زمینه سازی های لازم را فراهم آوریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the status of Iranian high-school & pre-university students attitude toward globalization and its effect on their value system and their religious and national identity

نویسندگان [English]

  • Hossein Lotfabadi 1
  • Vahideh Nowroozi 2
1 (Ph D)
2 (M A)
چکیده [English]

The plan and process of globalization has becoming a word-wide basic human challenge during the past two decades and influenced the identity and value systems of all people, especially the adolescents and young people. The studies and viewpoints of west countries human scientists in this field may not be considered as global science because the theoretical and assessment basis of their researches do not taking non-western values and cultures into account.

On this basis, the authors have conducted a nation-wide research to see how the plan and process of globalization have influenced the value system and the religious and national identity of high-school and pre-university students by investigating three different (active, passive, and oppositional) attitudes of  Iranian high-school students to globalization matters. To achieve this goal, after theory-making in related issues, seven scales for assessing the students attitudes toward globalization, religious identity, national identity, value system, psychological status, child-rearing style of their family, and school performance on globalization have been constructed, validated, and conducted on a random sample of 4292 high-school and pre-university boys and girls school students of 18 large, middle, and small cities of selected six provinces in the center, north, south, west, and east of Iran.

The study has been focused on finding answers to five main and six other research questions to find out what is the proper active and reasonable reaction of Iranian high-school and pre-university students to the plan and process of globalization and how the education system may help them in this matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Value System
  • Religious identity
  • National Identity
  • Active attitude toward globalization
  • High-school students
  • Globalization and schools