ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرتهران (SBD)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و دانشجوی دوره دکتری روانشناسی تربیتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش رشد اعتقادی انجام شده است. ابتدا مبانی نظری و تئوری رشد اعتقادی بر مبنای نظریه های گوناگون و اصول و فروع دین اسلام تدوین شد. پس از آن بر اساس آن ها گویه هایی برای سنجش رشد اعتقادی تهیه شد. روایی محتوایی گویه ها، با نظرخواهی از متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و گویه هایی که مورد توافق و تائید بیش از 75% آنان بود، به عنوان گویه های مناسب انتخاب شدند. پرسشنامه تهیه شده، در مرحله اول، روی نمونۀ 200 نفری از دانش آموزان اجرا شد. پس از گردآوری داده ها، ضریب اعتبار آزمون 0/82 محاسبه شد، با توجه به همبستگی هر سؤال با کل آزمون، تعداد 18 سؤال که همبستگی کمتر از 0/2 با کل آزمون داشتند، حذف و مجدداً ضریب اعتبار آزمون محاسبه شد که میزان آن 0/91 بود. تحلیل عاملی سؤالات رشد اعتقادی بیانگر این بود که بیش از 64 درصد واریانس نمرات رشد اعتقادی، با مقیاس ساخته شده، تبیین می شود. پس از چرخش عوامل، همبستگی میان هر سؤال با هر عامل در بهترین حالت مشخص گردید، که بر اساس آن پنج عامل نام گذاری شدند. برای هنجاریابی، پرسشنامه روی 600 دانش آموز اجرا و جداول نورم به تفکیک جنسیت تهیه شد. در نهایت می توان از این پرسشنامه برای اندازه گیری رشد اعتقادی دانش آموزان برای انجام دادن پژوهش های گوناگون استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and standardization of belief scale for high school students

نویسندگان [English]

  • Davood MaanaviPoor 1
  • Hassan Pasha Sharifi 2
1 (MA)
2 (Ph D)
چکیده [English]

In this research, after reviewing the theories of belief and faith development and principles of Islamic religion, the Belief Development Scale was constructed on the basis of Glock and Stark model.

The content validity of the 60 items of the scale was assessed by a group of experts ,75 percent of whom approved the face and content validity of 53 items.

the 53 items  scale of belief development were then administered on a random  sample group of high school students and alpha coefficient was computed. After discarding 18 items which did not correlate significantly to total scale score, alpha coefficient was found to be 0.91.

To assess the construct validity of the scale, factor analysis (principle component) was carried out. After varimax rotation, 5 factors were emerged that account for 64 percent of the total variance of the scale. The 5 factors are: religion affect, faith and beliefs, knowledge of religion, religion influence and religion rituals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Test construction
  • standardization
  • Scales
  • Assessment
  • Belief development