تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو در وضعیت سنتی تدریس دانش آموزان پایۀ پنجم

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت معلم و عضو شورای عالی آموزش وپرورش

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

الگوهای تدریس ابزار مهمی برای گشودن راه سازمان دهی آموزش وپرورش در جهت استفاده از انواع هوش و افزایش یادگیری است. الگوهای تدریس مشارکتی رویکرد آموزشی مناسب برای استفاده از مسئله گشایی و تفکر و تحقیق با توجه به برنامه، اهداف و امکانات در اختیار می گذارد. الگوهای تدریس مشارکتی به لحاظ ساختاری زیرمجموعه خانواده الگوهای اجتماعی و برای آموزش همکاری است. در الگوهای تدریس مشارکتی دانش آموزان نقش اساسی بر عهده دارند. معلم به عنوان راهنما و هدایت کننده عمل می کند و وظیفه دارد شرایط یادگیری را فراهم نماید. اهمیت الگوهای تدریس مشارکتی در طرح ایجاد نظام جدید آموزشی ایران بسیار زیاد است. الگوهای گوناگونی در یادگیری مشارکتی معرفی شده اند که الگوی جیگ ساو یکی از مهم ترین آن ها تلقی می شود. در آن دانش آموزان به منظور دستیابی به یک هدف مشخص و برای اجرای کامل وظیفه محوله با یکدیگر همکاری می کنند. معمولاً، دانش آموزان به تیم هایی برای مطالعه فصلی از یک کتاب درسی گروه بندی می شوند. آنگاه هر کدام از اعضای تیم قسمتی از فصل را مطالعه نموده و مسئول آموزش آن به سایر اعضای تیم خود می شوند. کلاس های جیگ ساو علاوه بر ایجاد امنیت، حس همکاری و صمیمیت و جوّ عاری از تقلب و رقابت های خشونت بار و جلوگیری از جو عاطفی منفی و حس حسادت در دانش آموزان در محیط مدارس به انتقال علم و دانش با الگوی هدفمند و مناسب به دانش آموزان و گسترش مهارت های آنان کمک می کند. در تحقیق شبه آزمایشی حاضر الگوی تدریس مشارکتی جیگ ساو متغیر مستقل و متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. در این پژوهش 111 نفر از بین 210 دانش آموز مشغول به تحصیل در سه کلاس از شش کلاس پنجم دبستان امید انقلاب ناحیه 2 رباط کریم به عنوان گروه آزمایشی و 99 نفر بقیه به عنوان گروه کنترل به طور تصادفی انتخاب شدند. گروه کنترل مطالب را – به شکل مرسوم و کاملاً مبتنی بر تلاش معلمان و سخنرانی های آنان دربارة مطالب – یاد گرفتند درحالی که در گروه آزمایشی الگوی مشارکتی از نوع جیگ ساو به کار گرفته شد. اندازه اثر از طریق تقسیم تفاوت بین دو میانگین (میانگین الگوی تدریس جیگ ساو (آزمایشی) 18/46 و میانگین الگوی تدریس سنتی (کنترل) 16/02 بر انحراف معیار گروه "کنترل" یا گروه "کل کلاس" (2/24) به دست می آمد که اندازه اثر در این مورد 1/08 انحراف معیار محاسبه شد. در این تحقیق نمره میانگین "گروه آزمایشی" در مقابل هشتادوششمین صدک توزیع فراوانی "کل کلاس" شاگردان قرار گرفت و نتیجه نشان دهنده تفاوت بارز در پیشرفت دانش آموزان دو گروه آزمایشی و کنترل و افزایش یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آن ها در الگوی جیگ ساو می باشد. آنچه که به طور عددی نمایش داده می شود مبتنی بر تأثیرات آموزشی، مستقیم و حساب شده الگو بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. اما، تأثیرات پرورشی و غیرمستقیم استفاده از الگوی جیگ ساو بر مهارت های اجتماعی، فردی، شناختی، رفتاری و خودآگاهی دانش آموزان که بسیار زیاد است محاسبه نشده است. نتایج این تحقیق تأثیر استفاده از این الگو در دروس دیگر و پایه ها و مقاطع مختلف را نوید می دهد. استفاده از فرمول اندازه اثر بررسی معلمان را برای نشان دادن تأثیر الگوهای جدید تدریس در تحقق اهداف آموزشی و مقایسه آن با روش تدریس سنتی آسان می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the traditional instruction based on Jig-Saw cooperative model of teaching

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Behrangi 1
  • Tayyebeh Agha-Yari 2
1 (PhD), Professor of the University of Teacher Training
2 (MA), Student of Educational Management
چکیده [English]

Models of teaching is important tool in paving the way for organizing education oriented toward benefiting from variety of intelligence and improved learning. Cooperative models in its suitable approach to problem solving, thinking and research brings up facilities with regard to program and goals. Cooperative models are submits of social family models of teaching and aims at teaching cooperation. In that, students have vital role. Teacher is a guide and leader and is responsible for condition of learning. In designing new plan for Iran educational system the participative models of teaching has an important role to play. There is variety of cooperative learning models and Jigsaw is the important ones. In that, the student cooperates in complete goal achievement and the implementation of the assigned task. It is usual to made students study a chapter of a book in teams. Then, each member studies a section of that chapter, and is responsible in teaching it to the other team members. Jigsaw class, rather than making feeling security and intimacy, prevents climate with absent of cheating, aggressive competitions and negative affection and jealousy. It helps transference of Knowledge and science and expansion of skills with aimed and suitable model to students.

In the present semi-experimental research the independent variable is Jigsaw and the dependent one is students achievement. 111 students in three 5th grade class made experimental group and 99 students in whole fifth grade and six elementary classes in the district 2 Robat Karime. Students in control group learns history subject in a traditional way (teacher center using lecture). The effect size was 1.08 which means that the experimental mean was at the 80th percentile of the normal curve distribution of the whole class. The result is the significant difference in students achievement. The above mention results only shows the counted direct effect of Jigsaw whereas, its indirect or nurturing effects such as, social, individual, cognitive, behavioral skills and self awareness of students, which are also significant, have not been counted. The result of this research predicts its implication for the other subjects. The use of effect size formula for counting the effect of any new model of teaching is recommended. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instruction model
  • cooperative teaching
  • Traditional teaching
  • Jig-Saw model
  • Elementary School Students