بـررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 84-83

نویسنده

کارشناس ارشد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطۀ وضعیت مذهبی با هوش هیجانی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران می پردازیم. پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که مذهب و نیز آموزه های اخلاقی آن، سبب سازگاری بیشتر و بهتر دانش آموزان می شود. همچنین، پژوهش ها حاکی از آن است که هوش هیجانی با سلامت روانی، سازگاری و اخلاقیات نیز مرتبط است. این پژوهش نشان می دهد که هوش هیجانی نیز با وضعیت مذهبی دارای رابطۀ همبستگی مثبت و معنی دار است. نمونه پژوهش شامل 450 دانش آموز دختر و پسر پیش دانشگاهی از مناطق 4 و 11 و 18 آموزش وپرورش شهر تهران است که با روش نمونه گیری هدف دار انتخاب شده اند. روش پژوهش از نوع همبستگی است. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامۀ سنجش وضعیت مذهبی دانش آموزان جوان و پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ اون است که دربارۀ دانش آموزان اجرا شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و نتیجه نشان داده است که وضعیت مذهبی دانش آموزان با هوش هیجانی آنان رابطۀ مثبت معنادار دارد. بنابراین آموزش دادن مسائل مذهبی و اصول اخلاقی روشی مکمل در آموزش هوش هیجانی به دختران و پسران پیش دانشگاهی است و زندگی بهتر را برای آنان به ارمغان می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between religiosity and emotional intelligence among pre-university students

نویسنده [English]

  • Nadia Rostami
Expert member of Children & Adolescents Thinking Education Center
چکیده [English]

In the light of the positive influence of religion and morality instructions of religion in life, this research studies the relationship of religious status with emotional intelligence in pre-university students in Tehran. The sample of this study is 450 male and female students that have been chosen by purposive sampling method, from those studying in 4,11, & 18 educational regions. We have used correlational method in the research. The tools for gathering data include an inventory for assessment of religious status of young students and inventory Bar-On emotional intelligence. To analyze the data we have applied Pearsonian correlation. The result is as follow: There is a significant positive relationship between religious status with EQ. In conclusion, it seems that instruction of religious and moral material which complement emotional intelligence training  is important element in leading a good life style of male and female students .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • Emotional intelligence
  • Pre-University Students