تهیه و تدوین برنامۀ درسی مهارت های زندگی برای دانش آموزان دورۀ تحصیلی متوسطه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین مهارت های زندگی ضروری برای دانش آموزانِ ایرانی دورۀ تحصیلی متوسطه، طراحی الگوی مناسب برنامه درسی برای آن و تعیین اثربخشی آن بود. برای تهیۀ فهرست اولیۀ مهارت های زندگی، به تعاریف و نظریه های موجود در این زمینه مراجعه شد و یک فهرست دوازده گانه از مهارت های زندگی ضروری برای دانش آموزان دوره متوسطه تهیه شد. مهارت های این فهرست عبارت بودند از: خودآگاهی، مقابله با هیجانات، مقابله با استرس (فشار روانی)، همدلی، ارتباط مؤثر، روابط بین فردی، شهروند مسئول بودن، حل تعارض، تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق و تفکر انتقادی. از این فهرست، سه پرسشنامۀ نیازسنجی استخراج شد. یک پرسشنامه 50 پرسشی برای دانش آموزان، یک پرسشنامۀ 50 پرسشی برای والدین و یک پرسشنامۀ 12 پرسشی برای دبیران، کارشناسان و صاحب نظران تعلیم وتربیت. پرسشنامه ها در اختیار 600 دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه (از هر پایۀ تحصیلی 150 نفر)، 240 نفر از والدین دانش آموزان با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم، 150 دبیر دوره متوسطه، 20 نفر کارشناس ستادی و 10 نفر صاحب نظر تعلیم و تربیت قرار گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که مهارت های خودآگاهی، ارتباط مؤثر، روابط بین فردی، مقابله با استرس، تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر انتقادی و تفکر خلاق از نظر مخاطبان مختلف از اولویت های بالایی برخوردارند. همچنین، الگویی مناسب برای برنامه درسی مهارت های زندگی دانش آموزان دوره متوسطه تدوین شد. این الگو شامل اهداف، رئوس محتوا، نوع محتوا، روش های آموزش و روش های ارزشیابی مهارت های زندگی است. در مرحلۀ آزمایشی پژوهش، برنامۀ درسی مهارت خودآگاهی که در اکثر اولویت بندی ها، در رتبۀ اول قرار داشت در قالب یک طرح آزمایشی پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل با نمونه ای به حجم 120 نفر اجرا شد. تحلیل اطلاعات این بخش نشان داد که آموزش مهارت خودآگاهی به دانش آموزان، در تقویت این مهارت در آنان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of a life-skills curriculum plan for high school students

نویسندگان [English]

  • Rassool Kord-Noghabi 1
  • Hassan Pasha Sharifi 2
1 (PhD), Assistant professor of Boo-Ali Sina University, Hamadan
2 (PhD), Associate professor of Azad University (RoodeHen Unit)
چکیده [English]

The concept of life skills is a great group of psychosocial and interpersonal skills that can help people make decisions, make an effective relationship, develop their coping skills and self management, and have a productive and safe life. The purpose of this study was to determine the essential life skills for Iranian high-school students, to design appropriate curriculum pattern for life skills, and to identify their effectiveness.

A questionnaire with 50 items was administered on 600 high-school students (150 students from each base), a questionnaire with 50 items was administered on 240 parents and a questionnaire with 12 items was administered for 150 high-school teachers, 20 high-school curriculum experts, and 10 faculty members of the universities. The results of the study indicated that the self-awareness, effective communication, interpersonal relationship, coping with stress, decision-making, problem solving, critical thinking, and creative thinking are precedence for all groups.

An appropriate curriculum pattern for life skills was also designed. This curriculum pattern includes purposes, content, type of content, instructional methods, and evaluation methods of life skills. In experimental stage of the study, curriculum of self-awareness skill, which was in first order in last stage was administered on 120 subjects by a pretest-posttest with group control design. Analysis of data indicated that teaching of self-awareness skill to students is affecting on increasing this skill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Planning
  • life skills
  • Self-awareness skill
  • Iranian high school students