طراحی ساختار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ایران، الگویی برای طراحی ساختار سازمان های مشابه

نویسندگان

1  کارشناس ارشد مدیریت دولتی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت

چکیده

این مقاله بر اساس طرحی پژوهشی با همین عنوان و با هدف شناسایی متغیرهای محتوایی و ساختاری مؤثر بر ساختار سازمانی و طراحی ساختار مناسب، به صورت مفهومی و عملی موقعیت این متغیرها را در دو وضعیت موجود و مطلوب مشخص کرده است. در این پژوهش از اسناد دست اول، پژوهش های انجام شده مرتبط، نتایج مصاحبه با مدیران و مشاوران سازمان درباره ابزارهای گردآوری داده ها (ابداعی رابینز)، الگوهای پنجگانه مینتزبرگ، الگوی عملی ندلر - توشمن، الگوی ارتباط هدف و ساختار (ابداعی رورباف)، الگوی ارتباط پنجگانه چرخه زندگی و ساختار (ابداعی لاری ای گرینر)، با تغییراتی در آن ها و افزودن چند الگوی دیگر که همه ابزارها از روایی و اعتبار برخوردارند، استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در این سازمان، سه متغیر ساختاری پیچیدگی، رسمیت و به ویژه تمرکز، بالا یا بسیار بالاست و باید کاهش یابد. اهداف و استراتژی سازمان در وضعیت موجود، در حد کارایی است در صورتی که در وضعیت مطلوب باید اثر بخش باشد. محیط آرام، باثبات و نسبتاً مطمئن در نظر گرفته شده است در صورتی که در وضعیت مطلوب لازم است محیط تا اندازه ای متلاطم باشد. در حال حاضر اندازه سازمان بسیار بزرگ است و لازم است از طریق کاهش قابل توجه نیروی انسانی غیرمتخصص و به کارگیری متخصصان بیشتر، اندازه سازمان کوچک شود. در پایان بر اساس الگوی طراحی شده، 18 پیشنهاد همراه با نمودار تشکیلات ماتریسی و پیوندی ارائه شده است. با استفاده از الگوی به دست آمده در این پژوهش، می توان ساختار سازمان های مشابه را طراحی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and designing the organization structure for educational research and planning in Iran and proposing a model for designing the structure of other organizations

نویسندگان [English]

  • Ahmad Haj-foroush 1
  • Seyyed Mohammad Arabi 2
1  MA in Governmental Management
2 Faculty member of the Department of Management, Allameh University, Tehran
چکیده [English]

This research aims to identify contextual and structural variables affecting the organizational structure of OERP and designing an appropriate structure in the form of conceptual and practical situations of these variables in two conditions (status que and optimal).

Prime sources, together with related researches, and data collection tools made by Rabins, five patterns of Mintzberg, practical model of Nadler – Tushman, RohRbaugh Pattern of relation between Aim and Structure, Pattern of five relations … life cycle and structure made by Larry E. Greiner and a few other patterns have been used in this research (after verifying their validity and reliability).

The research findings demonstrate that three structural criteria of complexity, formality and (especially) centralization in this organization are very high and that must be reduced. Goals and strategy of the organization in statues que is in efficient level and in the optimum level but must be effective. Environment has been considered stable, clam and somehow certain, which in a real situation should be considered somehow uncertain. Size of the organization is too big at this time and must become small through reducing non–expert manpower and employing limited number of experts. At the end three organizational charts based on the model of Nadler-Tushman (matrix and hybrid) have been proposed for the organization. The nature of the charts is based on adhocracy-the pattern of Mintzberg and collectivity cycle.

The findings of this research can be used as a model for designing the structure of all other educational organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organization
  • Organizational Structure
  • Organization for educational research and planing (OERP)
  • Cotextual variables
  • Structural variables