فراتحلیل عوامل مؤثر برافزایش کاربست یافته های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده

دراین پژوهش با بهره گیری از یکی از شیوه های نوین پژوهش تحت عنوان «فراتحلیل» به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام گرفته در کشور، در زمینة کاربست یافته های پژوهشی پرداخته شده است. بدین منظور، تعداد پانزده پژوهش انجام یافته در زمینة کاربست یافته های پژوهشی از مراکز پژوهشی وزارت آموزش و پرورش کشور گردآوری و ازمیان آن ها تعداد نه پژوهش با بهره گیری از ابزار «چک لیست گزینش پژوهش ها از نظر فنی و روش شناختی» (شامل روایی و پایایی مناسب، روش نمونه گیری و آماری صحیح) برای بررسی و فراتحلیل انتخاب شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که راه اندازی نظام اطلاع رسانی پژوهش با اندازه اثر 0/6921، برگزاری مستمر گردهمایی های ارائه یافته های پژوهشی با اندازه اثر 0/6445، مسئله یابی و اولویت های دقیق پژوهشی با اندازه اثر 0/6891، تقویت بعد فنی و روش شناختی تحقیقات با اندازه اثر 0/5541، افزایش اعتبارات پژوهشی با اندازه اثر 0/5411 و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای معلمان با اندازه اثر 0/4874 با کاربست یافته های پژوهشی در سطح وزارت آموزش و پرورش مرتبط اند. همچنین یافته های مطالعه موردی نشان داد مهم ترین عوامل بازدارنده کاربست تحقیقات در آموزش و پرورش عبارت اند از: عدم توانایی علمی مدیران و کارشناسان برای استفاده از نتایج تحقیقات، اطمینان نداشتن تصمیم گیرندگان به روش پژوهش و صحت نتایج، عدم وقت گذاری مدیران در زمینه کاربست تحقیقات، در اختیار نبودن منابع کافی و مناسب (مالی، مادی، انسانی) برای عملیاتی کردن نتایج، قابلیت اجرایی نداشتن بعضی از یافته های پژوهشی، مبهم و عملیاتی نبودن نتایج و پیشنهادهای تحقیقات آموزشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of influential factors on application of research increment in ministry of education

نویسندگان [English]

  • Ahmad Abedi 1
  • Hamidrezā Oreizi 2
  • Ali-Reza Shavakhi 3
1 Ph D Student of Psychology, University of Esfahan
2 Assistant Professor of the Faculty of Education & Psychology, University of Esfahan
3 M A in Educational Researches
چکیده [English]

The current research uses meta-analysis method as a new research method to integrate research findings of application of research results. Fifteen researches in this field that were administered in ministry of education were collected from all regions of country. Nine researches have requirements for meta-analysis. The most significant research results were establishment & informational system (effect size=ES=0/6921), continuance of seminars of research findings (ES=0/6445), illustrate accurate priorities of research (ES=0/6891), reinforce technical dimension of methodologies (ES=0/5541) and research workshops for teachers (ES=0/4874) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • Ministry of Education