رابطۀ میان توانایی شمارش، توجه بینایی، درک شنوایی و دانش فراشناختی با شایستگی ریاضی در کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان

3 دبیر ریاضی آموزش و پرورش اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان متغیرهای پیشایندی شناختی (توانایی شمارش، توجه بینایی، درک شنوایی و دانش فراشناختی) با شایستگی ریاضی در کودکان پیش دبستانی است. جامعۀ آماری پژوهش، 199 کودک 5 تا 6 ساله پیش دبستانی شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و بررسی شدند. ابزاهای پژوهش عبارت بودند از:1. مقیاس شایستگی ریاضی کودکان اوترخت، 2. آزمون توانایی شمارش، 3. آزمون توجه بصری، 4. آزمون توانایی های فراشناختی، 5. درک مطلب خواندن. نتایج پژوهش نشان داد که توانایی شمارش 0/49، دانش فراشناختی 0/46، توجه بینایی 0/41، درک شنوایی 0/38 پیش بینی کننده شایستگی ریاضی در کودکان است. پیشنهاد می شود که مربیان کودکان پیش دبستانی، مهارت های را فوق در کودکان تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the relation of counting capability, visualizing, hearing perception and meta-cognitive knowledge with mathematical competence in preschool children in the city of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Hamidrezā Oreizi 1
  • Ahmad Abedi 2
  • Maryam Taji 3
1 (PhD), Faculty Member of University of Isfahan
2 PhD Student at Psychology
3 High School Teacher
چکیده [English]

The purpose of the current research was to investigate the relation of cognitive precedent variables (counting capability, visualizing, hearing perception and meta-cognitive knowledge) with mathematical competence in preschool children in city of Isfahan. Statistical population of the study was 199 children (ages between 5 and 6 years) who were randomly selected. Research instruments were Utrecht Mathematical Competency, Counting Capability Test, Visualizing Attention Test, Meta-cognitive Abilities Test, and Reading Comprehension Test. Findings indicate that counting capability %49, meta-cognitive knowledge %46, visualizing attention %41, and hearing perception %38 predict mathematical competence in children. It is suggested that preschool coaches reinforce mentioned skills in children.                                                                                 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematical competence
  • counting capability
  • visualizing
  • hearing perception
  • meta-cognitive knowledge
  • pre-school children