خرد مینوی، دانش عینی و رشدیافتگی شخصیت علمی محقق به عنوان مبانی نوآوری آموزشی و تربیتی

نویسندگان

1 استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشگر و کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی

چکیده

تحولات بی وقفۀ علمی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در جهان معاصر و وضعیت و مسائل آموزش و پرورش ایران به گونه ای است که ضرورت نوآوری آموزشی و تربیتی در کشور ما را قطعیت می بخشد. مسئلۀ مهمی که در کشور ما تا کنون به آن پرداخته نشده، این است که کدام گروه از متخصصان و دانشمندان تعلیم و تربیت و روان شناسی، با کدام ویژگیهای اساسی در ساختار روان شناختی خود، قادر به خلق اندیشه های جدید برای نوآوری آموزشی و تربیتی در ایران خواهند بود؟ در این مقاله، بر اساس فلسفۀ "علم مینوی" و با تکیه بر این فرضیۀ اساسی که خردمندی، دانش گسترده، شخصیت رشدیافتۀ علمی پژوهشگر، زمینه ساز اصلی نوآوری علمی است، کوشیده ایم، با روش پژوهشی ترکیبی ابداعی برای شناخت عمیق و همه جانبۀ پدیده های مرکزی موضوع مورد مطالعه، که آن را "روش پژوهش اصیل خلاق" می نامیم، به طرح و بررسی و تحلیل ویژگیهای روان شناختی پژوهشگران بپردازیم و دلالت های آن را در تحولات تعلیم و تربیت توضیح دهیم. به عنوان نمونه ای در این رویکرد، زمینه های نوآوری در آموزش تفکر سالم به دانش آموزان را ابا اتکا بر خِرد مینوی، دانش عینی فیزیولوژی مغز، روان شناسی و آموزش تفکرو شخصیت رشدیافتۀ علمی پژوهشگر معرفی می کنیم. مطالب مقاله در نه فصل به اضافۀ منابع، بدین شرح آمده است: 1. بیان مسئله، 2. نوآوری در آموزش و پرورش، 3. سه بنیاد فلسفی، علمی و شخصیتی در نوآوری های آموزشی و تربیتی پژوهشگران، 4. روش پژوهشی اصیل خلاق برای مطالعۀ پدیده های پیچیدۀ روانی- تربیتی، 5. خرد مینوی، جوهرۀ هویت ملی و دینی ایرانی برای معنی بخشیدن به زندگی، 6. فلسفۀ علم و دانش عینی در نوآوری آموزشی و تربیتی، 7. آموزش تفکر سالم، نمونه ای از کاربرد دانش عینی در نوآوری آموزشی و تربیتی، 8.. موانع به کارگیری دانش عینی در نوآوری آموزشی و تربیتی، 9. مفهوم رشدیافتگی شخصیت علمی، 10. منابع

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transcendent wisdom, objective science, and the researchers mature scientific character as the basis for educational innovation

نویسندگان [English]

  • Hossein Lotfabadi 1
  • Vahideh Nowroozi 2
1 (PhD), Professor of Educational Psychology (Shahid Beheshti Univercity)
2 (MA) Researcher & Clinical Psychologist
چکیده [English]

The non-stop scientific, cultural, and economical changes in the current world and the status and problems of education in Iran are in such way that they necessitate certain needs for innovation in education in our country. The important issue that has not been paid attention to in our country is the question “which group of experts and scientists in education and psychology and with what psychological characteristics are able to create new thoughts for educational innovation in Iran?”

Based on the philosophy of scientific transcendent wisdom and by relying on the fundamental assumption that transcendent wisdom, broad knowledge, and the researcher’s matured scientific character are the main ground-makers for scientific innovation, it has been tried in this article to state, review, and analyze the researchers’ psycho-cognitive characteristics and its indications in educational innovations. This is done with the help of a newly designed philosophy (called "scientific transcendent wisdom") as well as a designed research method of deep and all sided recognition of the central phenomena of the subject of study, which we call the “authentic creative research method". As an example in this approach, the basis for innovation in teaching healthy thinking has been offered to the students by relying on transcendent wisdom, objective knowledge (the brain physiology, psychology, and education of thinking), and matured scientific character of the researcher.

The subtitles of the article include: 1) Stating the problem. 2) Innovation in education. 3) Philosophical, scientific, and personal character of the researcher as the basis for educational innovations. 4) The authentic creative research method for studying complicated psycho-educational phenomena. 5) Transcendent wisdom: the essence of national and religious Iranian identity for giving meaning to life. 6) The philosophy of science and objective knowledge in educational innovation. 7) Teaching healthy thinking: An example of applying objective knowledge in educational innovation. 8) The barriers on getting use of objective knowledge in educational innovation. 9) The meaning of matured scientific character. 10) List of references.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of science
  • Transcendent Wisdom
  • personal character
  • objective knowledge
  • educational innovation
  • healthy thinking
  • Education
  • psychology