الگوی رشد خلاقیت و کارایی آن در ایجاد مهارت تدریس خلاق در معلمان ابتدایی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛

چکیده

امروزه تحلیل و بررسی «خلاقیت در آموزش» مورد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان آموزشی است. نظام های آموزشی، با برنامه ها، اهداف، محتوا و سایر عوامل آموزشی خود، نقش مؤثری در توسعه یا تخریب خلاقیت دانش آموزان دارند و معلمان در این زمینه نقش کلیدی ایفا می کنند. در این مقاله، پس از بحث دربارۀ خلاقیت، به عنوان رویکردی آموزشی و بررسی نظریه ها و الگوهای یادگیری خلاق، مانند الگوی رانکو و چاند (1995) و موضوع آموزش خلاقیت در معلمان، ابتدا به صورت عام و سپس به طور خاص در ایران که توسط نگارنده طراحی و سپس تحت دو عنوان پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است، می پردازیم. محور اصلی برنامۀ آموزش، الگوی رشد خلاقیت است که در آن به پنج جنبۀ اساسی عملکرد معلم، درابعاد: محیطی- اجتماعی، عاطفی- شناختی، فکری، آموزشی، و فیزیکی، توجه شده است. در بخشی از پژوهش یاد شده نیز تأثیر برنامه و الگوی رشد خلاقیت بر مهارت معلمان بررسی شده است تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس آزمون T، در این پژوهش نیمه تجربی، بیانگر تأثیر مثبت برنامه و تأیید فرضیۀ پژوهش است. بازخورد معلمان مبنی بر تغییر عملکرد آن ها در کلاس، به رغم گذشت چند سال، از بهره گیری سازندۀ آن ها از این الگو حکایت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for creativity development and its application in creative teaching skills for primary-school teachers

نویسنده [English]

  • Afzal-os-sadat Hossieni
(PhD), Faculty member of Tehran university
چکیده [English]

Today the analysis and review of ‘creativity in education’ are considered by researchers and education planners. Educational systems can develop or destruct creativity in students through aims, programs contents, and other educational factors. Here is where the teachers have key roles.

This article discuses creativity as an instructional approach and surveys creative learning theories and models including Runco, Chand (1995) and Derringer (1983). It then notices teachers creativity training in general and in Iran (Hossieni 1381). This is examined through two studies.

The main part of the program is a model of creativity development with essential dimensions: Social-environmental, emotional-cognitive, reflective, instructional, and physical.

Part of this survey studies effects of model on teachers’ skills.

Analysis of information through T-test shows positive effect of program and confirms the hypotheses of this semi-experiment survey. The feedbacks by teachers about the change in their operation in class implies that the model is useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • creativity development model
  • creativity learning model
  • creativity teaching
  • teachers creative activities