بررسی و مقایسه دیدگاه سطوح استفاده کننده از نتایج پژوهشی نسبت به مدل های کاربست

نویسنده

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

دیدگاه افراد نسبت به پژوهش ها و نتایج آن ارتباط مستقیم با نحوه استفاده از نتایج پژوهشی دارد. این دیدگاه، تعیین کننده میزان وچگونگی بهره گیری از یافته ها است. از این رو به منظور بررسی نگرش کاربران یافته های پژوهشی، شکل های بهره گیری از یافته ها با عنوان مدل های کاربست مطالعه شد و چهار مدل اصلی کاربست شامل: مدل های انتقال خطی، حل مسئله، روشنگری و تعاملی شناسایی شدند. با توجه به پرسش پژوهش در زمینة مقایسه میان سطوح کاربران، سه سطح معلمان، کارشناسان و مدیران مورد توجه قرار گرفتند. نگرش 181 نفر از سطوح کاربران با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. این عده به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از میان کارکنان سازمان و هشت منطقه از مناطق سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزیده شدند. داده های هر سطح با بهره گیری از آزمون T دوبه دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل های تعاملی، انتقال خطی، حل مسئله و روشنگری به ترتیب از نگرش مساعد کاربران برخوردار بودند. در مقایسة الگوهای پاسخ دهی سطوح استفاده کننده، تفاوتی میان ترتیب مدل ها مشاهده نشد و تنها تفاوت قابل اشاره به معنادار بودن تفاوت ها مربوط می شد. به این صورت که در میان نمونه مدیران همة تفاوت ها معنادار بودند، ولی در میان کارشناسان تفاوت میان مدل های تعاملی و انتقال خطی و همچنین تفاوت میان مدل های حل مسئله و روشنگری معنادار نبود. در میان معلمان نیز میان مدل های تعاملی و انتقال خطی، تفاوت معناداری ملاحظه نشد. به طور کلی نتایج نشان داد که از نظر کاربران مدل های تعاملی و انتقال خطی از اهمیت بیشتر برخوردارند. که این یافته همسو با نتایج پیشین است. مدل روشنگری نیز دارای پایین ترین نگرش است که به نظر می رسد با توجه به اهمیت آن باید بیشتر شناسانده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating And Comparing Different Users Level Approach Toward Applying Research Results According To Utilization Models

نویسنده [English]

  • Masoud Kabiri
Member of the Research Centre of Education
چکیده [English]

Users’ attitude toward researches and the results has direct relationship with the method of use of the research outcome. This attitude is the deciding element on the amount and the how of using these findings. In order to inquire about users attitudes about research findings, usage forms of the findings with the names of utilization models were studied. Four main utilization models were identified including: Linear Transformation Model, Problem Solving Model, Enlightenment Model, and Interaction Model. With respect to the research question in the field of comparison among the user levels, three groups of users including teachers, experts, and administrators were given attention. Information on the attitude of 181 persons from the user levels gathered by a researcher-made questionnaire.

These subjects of the study were selected with the help of multistage random sampling from among the employees of the organization and 8 districts of the Education Organization in province of Tehran. Data was analyzed with the help of paired-sample T test in each group. Results revealed that users had positive attitudes toward interaction, linear transformation, problem solving, and enlightenment models, respectively. There was no difference in orders of models between users groups. The only difference was seen in significance of the differences. That is, all of observed differences were significant in administrators answers, but there was no significant difference between linear transformation and interactive models and also between problem-solving and enlightenment models in experts’ answers. In addition, the difference between linear transformation model and interactive model was not significant among teachers. Results showed that interactive and linear transformation models were more important models in users view. This finding is in accordance with the previous findings. Enlightenment model had the lowest amount of positive attitudes toward it and due to its benefits, should be introduced to users of research findings. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributing and Utilizing Research Findings
  • Utilization Model
  • Interaction Model
  • Linear Transformation Model
  • Problem Solving Model
  • Enlightenment Model