اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت شهروندی و بررسی سیر تحولات و ویژگی های این گونه آموزش ها در کشور ژاپن

نویسنده

استاد تعلیم و تربیت تطبیقی و بین الملل: دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی؛

چکیده

در این مقاله نخست به تحلیل مفهوم شهروندی و ابعاد گوناگون آن از دیدگاه برخی از اندیشمندان و صاحب نظران تعلیم و تربیت می پردازیم. سپس با دید تطبیقی به چگونگی فرایند تربیت شهروندی و سیر تحولات آن در یکی از ممالک صاحب تجربه که به گواه تاریخ تحولات جهانی آموزش و پرورش، بیش از هر کشور دیگر جهان در این خصوص اقدامات اصلاح طلبانه به عمل آورده است، یعنی کشور ژاپن، خواهیم پرداخت. گفتنی است که بررسی فرایند تربیت شهروندی در کشور ژاپن، که در بخش دوم این مقاله به طور مفصل بدان اشاره خواهد شد، بر دو هدف استوار است. نخست این که خواننده را در جریان شکل گیری تربیت شهروندان و عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، که در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشور ژاپن بر آن تأثیر گذاشته است، خواهیم گذاشت. دوم آن که دریابیم دیگران در راه ساختن و قوام بخشی نظام آموزش شهروندی خود چه اقداماتی به عمل آورده اند و امروزه چه تدابیری را در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات ناشی از این گونه آموزش ها در پیش گرفته اند، زیرا به اعتقاد نگارنده بینشی که از این طریق حاصل می شود این امکان را برای ما فراهم خواهد کرد که با ژرف اندیشی و گام های سنجیده نسبت به اصلاحات برنامه های مربوط به تربیت شهروندی کشورمان اقدام کنیم. در بخش پایانی این مقاله کوشیده ایم با تحلیل نتایج حاصل از این مطالعه و تبیین اجمالی وضع کنونی آموزش شهروندی در کشورمان، پیشنهادهایی را برای بهره گیری از اندیشه های نو در استقرار یک نظام کارآمد تربیت شهروند ارائه کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The principles and rules governing the process of citizenship: investigating the characteristics and changes happened in citizenship education in Japan

نویسنده [English]

  • Ahmad Aghazadeh
Professor of Comparative and International education in Allameh Tabatabaee University
چکیده [English]

This article includes three parts. In the first part an attempt has been made to describe the different views of social and educational scientist about basic definitions and major characteristics in process of citizenship education. In addition and in this part a brief discussion is presented about how citizenship education is related to the political, social, economic and religious aspiration of any society.

The second section uses an analytical and comparative approach to development of citizenship education in Japan, in order to familiarize the readers with the past present situation of citizenship education in this country.

In the final part and based on the experience of the author as well as the application of a question, some practical recommendation have been made in order to use for our reform and development of citizenship educational activities in the decades ahead. The question used was: How can we learn anything of practical value and knowledge from the study of a foreign educational system? 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship
  • citizenship education
  • Comparative Approach
  • Japan