دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1385 
لحاظ کردن ارزش های شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان

صفحه 67-92

ملیحه آشتیانی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمد یمنی دوزی سرخابی