لحاظ کردن ارزش های شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی؛ kourosh

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی؛‌

چکیده

یکی از دغدغه های مفهومی و ذهنی بین المللی جدید در عرصه آموزش و پرورش طی چند سال اخیر مسئله آموزش ارزش های شهروندی است. اساساً اشتیاق برای آموزش ارزش های شهروندی متناسب با فرهنگ و اعتقادات خاص هر جامعه، علاوه بر نیاز به تربیت افراد آگاه و مسئول، به دلیل ارتباط های روزافزون، گسترش فرهنگ های مختلف و ارائه الگوهای متعدد شهروندی به وجود آمده است آموزش ارزش های شهروندی در صورت عدم تناسب با فرهنگ خودی و ملی به مفهوم و عمل شهروندی صدمه زده و گاه هویت یابی و همزیستی جوانان را با مشکل مواجه می سازد. هدف این پژوهش شناخت نظام ارزش های شهروندی برای لحاظ کردن در برنامه های درسی با توجه به موازین دینی در ایران، متناسب با فرهنگ کشور و آموزش و تدریس در دوره دبستان است. ماهیت پژوهش کاربردی و در بعد کمی و توصیفی از نوع پیمایشی است. به دلیل لزوم متخصص بودن پاسخگویان، جامعه آماری شامل متخصصان امر تعلیم و تربیت و برنامه ریزی -که احاطه کامل به موضوع داشتند- می باشد از بین پاسخگویان تعداد 31 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای سنجش به صورت پرسشنامه برای تدوین و سپس با نظرخواهی از متخصصین اعتباریابی شده است. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده حاکی از آن است که: ارزش های ارائه شده برای نظرخواهی -که در هفت مقوله یا متغیر اساسی مطرح شده بود -به صورت منسجم برای آموزش در دوره دبستان با توجه به سن و پایه تحصیلی توصیه و تأیید می شود. لحاظ کردن ارزش ها در پایه مختلف و روش های مناسب تدریس نیز متناسب با سن و ارزش مورد نظر مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Including values of citizenship into the elementary schools curriculum

نویسندگان [English]

  • Malihe Ashtiani 1
  • Kourosh FathiVājargāh 2
  • Mohammad YamaniDuziSorkhabi 3
1 Associate Professor, Shaheed Beheshti University
2 Associate Professor, Shaheed Beheshti University, kourosh
3 Professor, Shaheed Beheshti University
چکیده [English]

In the last few decades teaching values of citizenship has become an international mental concern and has formed a new view in education. An interest in teaching values of citizenship in commensurate with the culture and beliefs specific to each society has been established due to the need of training responsible and knowledgeable persons and also because of a continuous increase in communication, emergence of different cultures, and presentation of a variety of citizenship patterns, which in case of not being relevant  to the national culture, they will damage the concept and act of responsible and active citizenship. In this scenario, finding an identity and coexistence on an international scale is sometimes difficult for the adolescent.   

     The aim of the present study is to identify the system of values of citizenship, which is to be incorporated into the curriculum by considering the culture of this country and training and teaching at the elementary level. 

     The type of this research study is applied and in terms of methodology is a survey research. Since the participants should all be experts, the population under study consists of experts who are conversant with the issues of training, education, and curriculum design. Thirty one subjects were chosen from the population through simple random selection procedures.

     In order to collect the needed data, questionnaires were designed and then validated by experts.

     The findings indicate that based on the students’ age and grade, the values can be suggested and confirmed and then assigned to seven main categories to be taught at elementary schools. The categories are: personal identity, cultural identity, norms, religious identity, international identity, democracy, and participation.

    Incorporating these values into appropriate teaching methodologies for different levels, different age groups, and the intended values are identified in this study. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship
  • Values of Citizenship
  • Curriculum
  • Teaching Methodologies