مهارت های شهروندی مورد نیاز دانش آموزان دبستان های شهرستان زلزله زده بم

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا (س)؛

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا (س)؛‌

چکیده

تربیت شهروندی یکی از مهم ترین و چالش زاترین وظایف نظام های آموزشی محسوب می شود، به نحوی که در بسیاری از کشورهای جهان، این فعالیت بخش عظیمی از دغدغه های مسئولان آموزشی را تشکیل می دهد، اما آن چه که در این زمینه در ایران شایان توجه است از یک سو توجه ناکافی به مسائل آموزش شهروندی و از سوی دیگر فقدان نگرش و رویکرد مسئله ـ محور برای تربیت شهروندی در شرایط بحران است. مقاله حاضر با تمرکزی ویژه بر روی کودکان زلزله زده بم و مصائبی که بر آنان به واسطه فقدان مهارت های ضروری برای مقابله با حوادث بحرانی رفته است تنظیم شده که خود برخاسته از پژوهشی ویژه برای شناسایی مهارت های موردنیاز آنان پس از فاجعه زلزله بم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Required citizenship skills for students in the earth-quaked city of Bam

نویسندگان [English]

  • Mozhdeh Vaziri 1
  • Sheida Jahani 2
1 Associate Professor of Management and Educational Planning of Alzahra University
2 MA in Educational Management, Alzahra University
چکیده [English]

One of the most important and challenging tasks of an educational system is delivering "citizenship education". Even though this mission is of great concern to most countries, in Iran it has neither received enough attention, nor has a problem based approach taken place to educate the citizens to confront problems at the time of crisis.

This paper is focused on Bam earthquakes young survivals who suffered greatly in the aftermath of disaster due to their lack of the necessary life skills to confront and cope with crisis. The aim of this project was identifying the necessary life skills needed for children after the earthquake. Thus, in addition to reviewing the existing literature on citizenship education, and crisis management, attempts made to identify and prioritize the basic life skills for that group of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earthquakes
  • crisis management
  • citizenship education
  • life skills