بررسی تطبیقی تلفیق فاوا در برنامه درسی چند کشور جهان و ارائه الگویی برای ایران

نویسندگان

1 پژوهشگر و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی مؤسسۀ پژوهشی و برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، تهران؛

2 پژوهشگر و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مؤسسۀ پژوهشی و برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی، تهران؛

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تطبیقی چگونگی تلفیق فاوا در برنامه درسی آموزش و پرورش کشورهای فنلاند، انگلستان، استرالیا، کره جنوبی و سنگاپور به منظور ارائه الگوی مناسب برای ایران است. دلیل انتخاب کشورهای مورد مطالعه، تلفیق کامل فاوا در برنامه درسی آن ها می باشد. این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع تطبیقی است و محقق با مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به برنامه درسی تلفیق شده با فاوا درکشورهای مورد مطالعه از طریق جستجو در سایت های اینترنتی مرتبط مانند یونسکو، دیزرتیشن، پروکوئست، سایت های وزارت آموزش و پرورش کشورهای مورد مطالعه و مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به برنامه درسی  ایران در زمینه توسعه کاربرد فاوا بر اساس روش مطالعه تطبیقی جرج بردی به سوالهای تحقیق پاسخ داده است.جامعه آماری این مطالعه، برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا در کشورهای جهان و نمونه آماری، برنامه درسی تلفیق شده با فاوا درکشورهای منتخب است. نتایج تحقیق نشان می دهد که درچشم اندازکشورهای مورد مطالعه رویکرد تلفیق فاوا در برنامه درسی مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس آن اهداف و برنامه های اجرایی خاصی در نظر گرفته شده است. با توجه به این مطالعات، محقق برای طراحی الگوی تلفیق فاوا در برنامه درسی دورة آموزش عمومی آموزش و پرورش ایران، تجربیات کشورهای موفق را مورد ملاحظه قرار داده و چشم انداز تلفیق فاوا در برنامه درسی ایران را پیشنهاد کرده است. سپس به تدوین ارزش ها و اصول حاکم بر برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا و استراتژی های آن پرداخته و یک نمونه برنامه درسی  با این رویکرد را در درس علوم برای دوره ابتدایی و راهنمایی ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative investigation for ICT integration in some countries in order to present a model for Iran

نویسندگان [English]

  • Tayyebe Emam-Jome Kashan 1
  • Azam Mollaeenezhad 2
1 Researcher & M A in educational management, R E for C D & E I, Tehran
2 Researcher & M A in educational management, R E for C D & E I, Tehran
چکیده [English]

This is a comparative study of Information & Communication Technology Integration method in education in countries such as Finland, England, South Africa, and Singapore in order to present a suitable pattern for Iran. The reason for selecting these countries is that they have completely integrated ICT in their education system. 

This descriptive survey research is of comparative type. The scholar has answered the research questions by referring to the documents related to ICT integration with instructional program in countries being studied by searching pertinent Internet sites such as those of UNESCO, Dissertation, Proquest, Ministry of Education Sites in countries of study, and by referring to the documents related to Irans instructional program in this field according to the George. Z. Beredys study method.

The statistical population of this research was the curriculum with the ITC integration approach in the world countries, and the statistical sample was the curriculum integrated with ICT in the selected countries.

The result of this research shows that in countries being studied, the instructional programs emphasize the procedure of ICT integration. Based on this, specific goals and executive program are considered. Noting the studies, the researcher has considered the experiences of successful countries in order to design a pattern of ICT integration in instruction program in the General Education system in Iran. The researcher has proposed the perspective of ICT integration in this system. She has then codified values and principles ruling the interaction program with ICT integration method and its strategies. She has then presented a sample instructional program with this method in the science lecture for elementary-school & middle-school education. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • information and communication technology
  • Information Literacy
  • integration approach