بررسی تأثیر شیوه های جرأت ورزی بر سازگاری اجتماعی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران؛

2 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران؛

4 دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، استادگروه روانشناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی مقایسه ای تأثیر شیوه های جرأت ورزی (رد قاطعانه، بیان قاطعانه و درخواست قاطعانه) بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر و دختر دوره راهنمایی شهر شهرضا در سال تحصیلی 85- 1384 بوده است. بدین منظور،240 دانش آموز (120 دانش آموز پسر و120 دانش آموز دختر) پایه سوم به شیوه تصادفی طبقه ای از بین دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شهرضا به عنوان آزمودنی های پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی به گروه های آزمایشی و گروه کنترل اختصاص یافتند. پیش از مداخله آموزشی، گروه های آزمایشی و گواه با مقیاس رفتار سازشی واینلند مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه های آزمایشی در ده جلسه آموزش جرأت ورزی به شیوه گروهی شرکت نمودند. آزمودنی های گروه  کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. در پایان مداخله آموزشی، گروه های آزمایشی و گروه کنترل بار دیگر با همان آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از  تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که متغیر جنس(F=12/64, p≤0/05) و شیوه های جرات ورزی (F=77/96, p≤0/05) و تعامل جنس آزمودنی ها با شیوه های جرات ورزی(F=3/17, p≤0/05) به لحاظ آماری معنی داری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Assertiveness Training Methods on Social Adjustment

نویسندگان [English]

  • Eshagh Rahimian Boogar 1
  • Hossein Shareh 2
  • Mojtaba Habibi Askarabad 3
  • Mohamad Alli Besharat 4
1 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران؛
2 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه سمنان
3 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران؛
4 دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، استادگروه روانشناسی، دانشگاه تهران
چکیده [English]

The aim of this study was to determine and compare the efficacy of assertiveness training Methods (assertive refusal, assertive expression and assertive commentary) on social adjustment of boy and girl students of Shahreza Guidance Course in 2005-2006 school year.

240 students (120 boy students and 120 girl students) of third grade in middle school (Grade 8) were selected using stratified random selection from students of Shahreza Guidance Course as the subjects of the research. They were randomly assigned into experimental groups and a control group. Prior to the educational intervention, experimental groups and a control group were assessed by Vinelend Adaptive Behavior Scales. Only the subjects in experimental groups were exposed to 10 sessions of assertiveness training in group manner. The subjects in the control group received no interventions. Upon completion of the intervention, experimental groups and a control group were assessed once again by the aforementioned test. Data were analyzed and interpreted by covariance analysis, pair-wise comparisons (Bonferoni). 

Research findings showed that significant difference existed in group membership variable in comparison between experimental groups and a control group. Significant difference existed in comparing social adjustment between boy and girl students. Also, analysis of interaction between group and sex variables showed that significantly difference existed. Also, analysis of multiple comparisons of Bonferoni implied that significantly difference exists between comparisons of experimental groups with control group. 

The results point to the fact that assertiveness training methods including assertive refusal, assertive expression, and assertive commentary are effective in modifying the social adjustment and assertiveness training methods. These can be considered a primary and fundamental need in educational backgrounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assertiveness training
  • social adjustment
  • assertive refusal
  • assertive expression
  • assertive commentary