زمینه یابی اجرای ارزشیابی کیفی – توصیفی در مدارس ابتدایی شهر تهران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه پزوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی؛

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجایی؛

چکیده

ارزشیابی توصیفی، یکی از نوآوری های آموزشی در دهة حاضر در نظام آموزشی دورة ابتدایی کشور است. این نوآوری در بسیاری از عناصر و اجزای خود، با ارزشیابی سنتی و رایج در تضاد است. از این رو اشاعة این الگوی جدید ارزشیابی در بدنة نظام آموزشی نیازمند تمهیدات و دوراندیشی هایی است. لذا مسئلة اساسی پژوهش این است که براساس شرایط موجود نظام آموزشی دورة ابتدایی شهر تهران، چه شیوه ای برای اشاعه ارزشیابی کیفی - توصیفی مناسب است. این پژوهش با استفاده از نظریة راجرز و شومیکر در اشاعة  نوآوری، به بررسی عوامل زمینه ای اشاعة نوآوری پرداخته است و بر اساس اطلاعات حاصله از 36 مدرسه در 11منطقه و 410 نفر از کارکنان این مدارس و 15 مدرسة مجری طرح ارزشیابی کیفی - توصیفی و 56 نفر از مجریان طرح، از طریق دو پرسشنامه و یک فرم مصاحبه به توصیف وضع موجود پرداخته است. از این بررسی بر می آید که گرایش نسبی افراد جامعه به نوآوری، نگرش مثبت به ارزشیابی توصیفی، اطلاعات گستردة معلمان از این طرح، ویژگی هایی مثبت الگوی ارزشیابی توصیفی، سطح سواد نسبتاً مناسب معلمان از زمینه های مثبت برای اشاعه این طرح است و نگرش مثبت معلمان به ارزشیابی سنتی از عوامل منفی در اشاعه الگوی ارزشیابی توصیفی در سطح شهر تهران می باشد. سپس بر اساس تصویر به دست آمده از وضع موجود و مباحث نظری مرتبط، شیوة تقاضا محور برای اشاعه ارزشیابی کیفی - توصیفی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey for carrying out the qualitative-descriptive student assessment in Tehrans elementary schools

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassani 1
  • GholāmAli Ahmadi 2
1 عضو هیات علمی موسسه پزوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی؛
2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجایی؛
چکیده [English]

Today, qualitative-descriptive student assessment is one of the educational innovations in the elementary schools in our country. This innovation, in many components, is contrary to current and traditional model of student assessment. Thus, developing the new model of student assessment in the educational system needs preparation and providence. Therefore, the main problem in this research is to see what kind of methods is basically suitable based on the condition of educational system in Tehrans elementary schools for developing “qualitative-descriptive student assessment”.

We regarded Rogers and Shoemakers theory about diffusion of innovation in order to distinguish the contextual factors. Data is collected by interview and questionnaire for describing the current situation. Two groups participated in this study, including 410 school staffs from 36 schools and 11 regions as well as 15 schools that were executives of the qualitative-descriptive student assessment plan.

Findings show that there are positive settings about qualitative-descriptive student assessment plan that consist of relative tendency to innovation among people, positive attitude concerning "qualitative-descriptive student assessment", along with having expanded information about "qualitative-descriptive student assessment" amongst teachers. Also, there are negative settings about the plan including positive attitude relative to traditional evaluation. So we selected the demand-based method for developing "qualitative-descriptive student assessment" rest on what resulted from analyzing current situation and theoretical subjects. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement evaluation
  • Qualitative student assessment
  • diffusion of innovation
  • Elementary Education
  • Tehrans educational organization