الگویی برای ایجاد علاقه و انگیزه به مطالعه و پژوهش: بررسی اثربخشی آن در دانش آموزان دورۀ راهنمایی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن

چکیده

هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، بررسی روش های ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان به مطالعه و پژوهش، طراحی الگوی مناسب برنامة درسی برای آن و تعیین اثربخشی آن بود. برای این منظور ادبیات نظری و پژوهشی موجود در این زمینه به دقت بررسی شد و دیدگاه های گوناگون برای رسیدن به الگویی مناسب طبقه بندی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از آن، کاربردی ترین عناصر نظریات مطرح شده در این زمینه در یک الگو ترکیب شد. الگوی پیشنهادی در این پژوهش بر چهار عنصر بنیادی متکی است که در یک بافت پژوهش - محور اجرا شد. این عناصر عبارت اند از: 1. ویژگی های دانش آموزان که سبب ایجاد علاقه و انگیزه به مطالعه و پژوهش در آن ها می شود. 2. ویژگی های معلمان که علاقه و انگیزه به مطالعه و پژوهش را در دانش آموزان افزایش می دهند. 3. متغیرهای جو کلاس که می توانند محیطی برانگیزاننده برای مطالعه و پژوهش ایجاد کنند. 4. متغیرهای آموزشی که علاقه مندی نسبت به فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی را افزایش می دهند. برای تعیین اثربخشی الگوی مورد نظر، این الگو در قالب یک طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با نمونه ای به حجم 275 دانش آموز در 12 کلاس علوم تجربی پایة سوم راهنمایی در منطقه 11 تهران اجرا شد. علاقه و انگیزه دانش آموزان به مطالعه و پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانساستفاده شد. نتایج حاصل نشان داد به کارگیری الگوی طراحی شده در یک بافت پژوهش- محور در درس علوم سبب شد که دانش آموزان در این درس به کارآمدی شخصی بالاتر دست یابند و ضمن تلاش بیشتر در فعالیت علمی و پژوهشی، اهمیت بیشتر برای درس علوم قائل شوند و رضایت بیشتر نیز از این درس داشته باشند. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که الگوی پیشنهادی در ایجاد کردن علاقه و انگیزه در دانش آموزان برای فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی نقشی تعیین کننده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for initiating interest and motive to doing study and research: Investigating its effectiveness among guidance school students

نویسندگان [English]

  • Akbar Rezaee 1
  • Ezzat-ollah Ghadam-Poor 2
  • Hasan Pasha Sharifi 3
1 Faculty of Payam-Noor University, Tehran
2 Faculty of Lorestan University, Khorram-Abad
3 Faculty of Azad University, Tehran
چکیده [English]

The purpose of conducting this research was investigation of methods to initiate interest and motivation in students for reading and research as well as design of suitable models for its curriculum and identification of its effectiveness. To do this, the available theoretical and research literature in the field was carefully examined. Furthermore, the various viewpoints for reaching a suitable model were categorized and analyzed. After that, the most applicable elements of the theories were brought forward and combined into one model. The recommended model in this research relied on four fundamental elements which were conducted in a research-centered format. These four elements included:


Students’ characteristics which cause their interest and motivation for studying and research.
Teachers’ characteristics which increase the students’ interest and motivation for reading and research
Classroom atmosphere variables which can cause an initiating environment for reading and research
Educational variables which increase the reading and research activity interest


In order to identify the mentioned model effectiveness, the model was conducted in the form of a pilot pre test – pos test with a 275 student sample in 12 experimental science classes of grade 8 in Tehran’s 11th region. The students’ interest and motivation for reading and research was analyzed with the help of a researcher-made questionnaire. To analyze the data, ANCOVA co-variation statistical-analysis method was used. The results showed that using the designed model in a research-centered format in the subject of Science has resulted in the students reaching higher personal productivity in the subject and have more satisfaction in the subject. In general, the research results show that the recommended model has major role in initiating interest and motivation among students for reading and research activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • interest
  • Motivation
  • Reading
  • Research
  • Guidance School Period