بررسی تاثیرفوری و تداومی آموزش راهبرد های خودتنظیمی بر خودتنظیم گری و حل مساله ریاضی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت

چکیده

مطالعات انجام شده در زمینه آموزش ریاضی  حاکی از این است که آموزش ریاضی به ندرت توانایی حل مساله را در دانش آموزان ایجاد کرده است . این موضوع متخصصان آموزش ریاضی را  وادار کرد که به آسیب شناسی این پدیده بپردازند.آنان در پی انجام مطالعاتی دراین زمینه دریافتند که لازمه موفقیت در حل مسائل ریاضی ، علاوه بر اکتساب اصول مفاهیم ریاضی ، مجهز بودن به راهبرد های خود تنظیمی است. هدف از این تحقیق بررسی اثر بخشی فوری (اثر بخشی  بعد از آموزش ) و تداومی (اثر بخشی در طول زمان )تاثیر آموزش راهبرد های خودتنظیمی  بر خودتنظیم گر نمودن یادگیرندگان و عملکرد آن ها در حل مساله ریاضی است . تعداد  181 دانش آموز دختر پایه سوم راهنمایی از مدارس دولتی سه منطقه شهر تهران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد و به روش تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند .از پرسشنامه  راهبرد های خودتنظیمی و آزمون حل مساله ریاضی به عنوان پیش آزمون ، جهت اجرا در دو گروه استفاده شد  . گروه آزمایشی حدود 8 هفته  راهبرد های خودتنظیمی را در متن آموزش ریاضی دریافت و گروه کنترل به روش سنتی  آموزش دریافت کردند .در پایان آموزش و با فاصله یک ماه پس از آموزش هر دو گروه مجددا آزمون خودتنظیمی و فرم موازی آزمون حل مساله ریاضی دریافت کردند  . نتایج نشان داد که بعد از آموزش تفاوت معنی داری  در راهبرد های  خودتنظیمی و آزمون حل مساله ریاضی گروه آزمایشی ایجاد شده است . گروه آزمایشی بعد از گذشت یک ماه  برتری خود را در هر دو حوزه راهبرد های خودتنظیمی و حل مساله ریاضی حفظ کرده بودند . نتیجه گیری :راهبردهای خودتنظیمی قابل آموزش و یادگیری هستند و در صورت آموزش صحیح اثرات آن ها در طول زمان پایدار است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the immediate and sustainable effectiveness of self-regulation strategies instruction on self-regulatory strategies and math problem solving ability

نویسنده [English]

  • Masume Samadi
(PhD), Research Institute for Education
چکیده [English]

The studies on math education indicates that math education hardly creates the solving problem ability among the students. This led the math education experts to try to find out the etiology of this phenomenon. Following some studies in this regard, they found out that the success on math problem solving ability requires not only the acquisition of the principles of math concepts, but also, the self-regulatory strategies. In this study, we tried to investigate the immediate  and sustainable effectiveness of self-regulation strategies instruction on self-regulatory skills of learners and their performance on  math problem solving. The sample contained 181 third grade  guidance school students (all girls) who were selected by multiple cluster sampling from Tehran educational districts 1, 6 & 19. Then, they were randomly assigned as experimental and control groups. Before instruction, two groups received two pre-test, one was self-regulated learning questionnaire and the other was math problem solving test. Then, experimental group received instruction on self-regulatory strategies for 8 weeks and control group received instruction in the traditional method. Finally, after one month instruction, the two groups (Experimental and control groups) received again two post-tests, one was self-regulated learning questionnaire and the other was math problem solving test. The results showed no significant differences between the two groups in pretest. However, in the post test, there was significant differences between the experimental and control groups on the self-regulatory strategies and math problem solving ability to the benefit of experimental group. So, we could say that self–regulation strategies could be learned and if correctly instructed, it would have a long-lasting effect. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self–Regulatory Strategies
  • Math Problem Solving Ability
  • Immediate Effectiveness
  • Sustainable Effectiveness