امکان سنجی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز؛

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، امکان سنجی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی است. جامعه آماری را معلمان ابتدایی شهر کرمان تشکیل می دهند و نمونه آماری ۲۳۷ نفری، از طریق نمونه گیری تصادفی  طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کردیم و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی بهره بردیم. یافته های پژوهش نشان داد گروه موردبررسی در زمینه اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان، دانش کافی، نگرش مثبت و مهارت ناکافی دارند،اما مدارس ابتدایی شهر کرمان برای اجرای این برنامه از امکانات کافی برخوردار نیستند. بر این اساس پیشنهاد می شود برای زمینه سازی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان، تقویت مهارت معلمان و امکانات مدارس موردتوجه جدی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Implementing Philosophy for Children Program at Primary School Curriculum

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mansur Marashi 1
  • Hojjatollah Rahimi Nasab 2
  • Mahdi Lesani 3
1 (PhD), Shahid Chamran University of Ahvaz
2 MA at Curriculum Studies
3 (PhD), Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

In this study, we tried to investigate the feasibility of implementing philosophy for children program at primary school curriculum. The population of this Study consisted of the whole primary school teachers of Kerman who were 1770 male and female in two districts (working during 2007-2008 academic year). The sample included 237 male and female who were selected by stratified random sampling. The data was gathered using a researcher-made questionnaire, and it was analyzed using descriptive statistics. The results showed that the studied teachers have enough knowledge, positive attitude and insufficient skill for implementing the philosophy for children program. Also, the primary schools in Kerman don’t have the required facilities. Based on these findings, it is recommended that to pave the way for implementing philosophy for children program, reinforcing teachers skills and providing facilities for schools should be seriously considered.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy for Children Program
  • Primary School
  • Curriculum
  • Program Implementation