بررسی منزلت اجتماعی حرفه ای معلمی (دبیر دبیرستان و آموزگاران دبستان) و تغییرات آن در طول سه دهه گذشته

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی؛

2 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی؛

چکیده

پژوهش حاضر منزلت اجتماعی حرفه معلمی ( دبیر دبیرستان و آموزگار دبستا ن) و تغییرات آن را در میان مشاغل جامعه در طول سه دهه گذشته مورد بررسی قرار م ی دهد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ، ۹۰۲ نفر ( ۵۸۴ مرد و ۳۱۸ ز ن) انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه شهروندان تهرانی، حرفه معلمی منزلت اجتماعی متوسط رو به بالا دارد و این جایگاه تحت تأثیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان نیست. مطالعه روند منزلت اجتماعی حرفه معلمی نشان م ی دهد جایگاه این حرفه در دوره ای سی ساله، رو به کاهش بوده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the Social Status of High school and Primary School Teachers and it’s Changes in Past Three Decades

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Alizadeh 1
  • Alimohammade Rezai 2
1 (MA) in assessment and measurement, Allame Tabatabayi University
2 (PhD) candidate on psychology at Allame Tabatabayi University
چکیده [English]

In this paper, we tried to study the social status of high school and primary school teachers and its changes among different professions of community, during the past three decades. The sample consisted of 584 males and 318 females (in all, 902 males and females) who were selected by cluster sampling. The results showed that according to citizens of Tehran , this profession has medium to high social status and this status is not influenced by the above mentioned teachers’ socioeconomic status. Findings showed that during 30 years period, the social status of this profession has been lowered.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Status
  • teacher
  • Citizens of Tehran