بررسی رابطه میان رعایت اصول روابط انسانی و بهره وری مدیران دبیرستان های دخترانه شهر تهران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی برنام ه ریزی درسی و نوآور ی های آموزشی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ heidar-toorani @yahoo com

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

رعایت اصول روابط انسانی و بهر هوری مدیران مدارس در » تحقیق حاضر، به بررسی رابطه میان می پردازد؛ سؤال اصلی این است که آیا میان رعایت اصول روابط « دبیرستان های دخترانه دولتی شهر تهران انسانی و بهر هوری مدیران رابطه ای وجود دارد؟ این تحقیق، یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی را شامل .« میان رعایت اصول روابط انسانی و بهر هوری مدیران، رابطه وجود دارد » می شود. فرضیه اصلی آن است که پژوهش حاضر در حیطه پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن، همه مدیران ۲ گانه شهر تهران هستند؛ تعداد مدیران ۱۱۱۰ نفر و تعداد و دبیران دبیرستان های دولتی دخترانه مناطق ۲ دبیران آن ها ۶۱۰۳ نفر است. نمونه آماری تحقیق را ۱۰۰ نفر از مدیران و ۵۰۰ نفر از دبیران آن ها (به ازای هر مدیر پنج دبیر) تشکیل می دهند که توسط جدول حجم نمونه مورگان به روش تصادفی انتخاب شده اند. و مدل آماری آن نیز رگرسیون یک متغیری است. (ACHIEVE) ابزار تحقیق، پرسشنامه اچیو یافته های تحقیق نشان می دهند مدیرانی که اصول روابط انسانی را رعایت کرده اند و به وضوح یا درک نقش، تمایل یا انگیزش و همچنین فنون ارزیابی و سازگاری محیط، آشنا هستند، نسبت به مدیرانی که فقط به توان، حمایت سازمانی و اعتبار تصمیم گیری اهمیت می دهند، بهره وری بیشتری داشته اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the Relation Between Respecting the Principles of Human Relationships and Efficiency of Principals in Girls High- Schools of Tehran

نویسندگان [English]

  • Heidar Toorāni 1
  • Mahbubeh Yazdani Milajerdi 2
1 (PhD) Resaerch institute for curriculum development and educational innovations
2 (MA)
چکیده [English]

رعایت اصول روابط انسانی و بهر هوری مدیران مدارس در » تحقیق حاضر، به بررسی رابطه میان می پردازد؛ سؤال اصلی این است که آیا میان رعایت اصول روابط « دبیرستان های دخترانه دولتی شهر تهران انسانی و بهر هوری مدیران رابطه ای وجود دارد؟ این تحقیق، یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی را شامل .« میان رعایت اصول روابط انسانی و بهر هوری مدیران، رابطه وجود دارد » می شود. فرضیه اصلی آن است که پژوهش حاضر در حیطه پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن، همه مدیران ۲ گانه شهر تهران هستند؛ تعداد مدیران ۱۱۱۰ نفر و تعداد و دبیران دبیرستان های دولتی دخترانه مناطق ۲ دبیران آن ها ۶۱۰۳ نفر است. نمونه آماری تحقیق را ۱۰۰ نفر از مدیران و ۵۰۰ نفر از دبیران آن ها (به ازای هر مدیر پنج دبیر) تشکیل می دهند که توسط جدول حجم نمونه مورگان به روش تصادفی انتخاب شده اند. و مدل آماری آن نیز رگرسیون یک متغیری است. (ACHIEVE) ابزار تحقیق، پرسشنامه اچیو یافته های تحقیق نشان می دهند مدیرانی که اصول روابط انسانی را رعایت کرده اند و به وضوح یا درک نقش، تمایل یا انگیزش و همچنین فنون ارزیابی و سازگاری محیط، آشنا هستند، نسبت به مدیرانی که فقط به توان، حمایت سازمانی و اعتبار تصمیم گیری اهمیت می دهند، بهره وری بیشتری داشته اند.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Principles of Human Relationships
  • Efficiency of Principals
  • Girls’ High Schools