ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی؛

2 دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشکده تعلیم و تربیت؛

3 کارشناس گروه برنامه‌ریزی درسی آموزش قرآن دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش‌وپرورش

چکیده

طرح ارزشیابی حاضر، برای بررسی وضعیت توانایی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در صحت و سرعت روخوانی قرآن انجام شده است؛ پرسش های اساسی این طرح عبارت اند از: 1 وضعیت توانایی دانش آموزان در صحت روخوانی قرآن چگونه است؟ 2 وضعیت عملکرد دانش آموزان در سرعت روخوانی قرآن چگونه است؟ نمونه مورد مطالعه، با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی چندمرحله ای، انتخاب شده است. از 20 ناحیه آموزشی مرکز استان و 13 منطقه آموزشی شهری و 17 منطقه آموزشی روستایی، 212 مدرسه و از هر مدرسه 12 دانش آموز (حدود 2500 نفر دانش آموز دختر و پسر) با روش تصادفی انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها و اطلاعات، از چهار آزمون )تقریباً معادل( ویژه سنجش توانایی صحت و سرعت روخوانی ) روان خوانی( بهره گرفتیم؛ مهم ترین یافته های پژوهش، به شرح زیر است: متوسط عملکرد دانش آموزان پای ه پنجم ابتدایی در روخوانی عبارات و آیات کتاب درسی آموزش قرآن و آیات و عبارات قرآنی خارج از کتاب درسی، با توجه به شیوه نمره گذاری مبتنی بر کسر 25/ 0 نمره برای هر کلمه ای که غلط خوانده می شود، برابر 5/ 14 و بر اساس شیوه کسر 5/ 0 نمره به ازای هر غلط برابر 9 و بر اساس شیوه کسر 1 نمره به ازای هر غلط برابر 0 است (در مقیاس 20  0). اگر برای قضاوت در مورد برنامه، نقطه برش 75 درصدی تعیین شود، حدود 52 درصد دانش آموزان به حدنصاب لازم (و یا نمره بالاتر) دست یافته اند و به حد مطلوب هدف برنامه رسیده اند. البته پژوهش حاضر نشان می دهد حدود 5 درصد دانش آموزان در روخوانی صحیح تسلط کامل یافته اند. آزمونه ای آماری نشان می دهد عملکرد دانش آموزان دوزبانه (یعنی دانش آموزانی که زبان مادری آن ها غیرفارسی است) در صحت و سرعت روخوانی، در مقایسه با عملکرد دانش آموزان فارسی زبان تفاوت معناداری دارد و این تفاوت به نفع دانش آموزان تک زبانه (فارسی زبان) است. در مقایسه دو جنس نیز، عملکرد دختران به طور معناداری بهتر است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the output of Quran education program at fifth elementary grade

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Saeedie Rezvani 1
  • Moslem Parto 2
  • Gholam Abbas Sarshoor Khorasani 3
1 (phD), University of Ferdowsi
2 PhD student at Tehran University and researcher at the Institute of Education
3 Expert of Quran education Group
چکیده [English]

This evaluation project was performed to evaluate the ability of fifth elementary grade students in reading the Quran (accuracy and speed). The main questions of the study were as follows: 1 – How the students perform regarding Quran reading accuracy? 2 - How the students perform regarding Quran reading speed? The sample consistd of 2500 students (boys and girls). They were selected using multistage random sampling from among 212 schools (12 students from each school). The schools were selected from 20 educational districts of the center of the provinces,13 urban and 17 rural educational districts. Data were collected using 4 tests on reading speed and accuracy. Major research findings were as follows: Average score of fifth grade students in reading phrases and verses of fifth grade Quran textbook and Quranic verses and phrases out of the textbook, with reducing 0.25 of score for each reading error, was 14.5; based on reducing 0.5 score for each reading error, was 9 and based on reducing 1 score for each reading error, was zero (0) (based on 0-20 scores). If we consider the performance up to 75% as the criteria for good performance, about 52 percent of students gained the desired score and obtained the desired learning outcome. It should be mentioned that based on the research findings, about %5 of total students became fluent readers. Comparing the performance of bilingual students with monolingual ones (just Farsi speakers), using the statistical analysis, it became clear that there was significant differences in their reading speed and accuracy to the benefit of monolinguals. And comparing the students’ performance according to their gender, it became clear that female outperformed the males. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • output Evaluation
  • Primary School Fifth Grade