دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1388 
ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی

صفحه 7-36

محمود سعیدی رضوانی؛ مسلم پرتو؛ غلام عباس؛ سرشور خراسانی