جایگاه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر صاحب نظران و معلّمان شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه علّامه طباطبایی؛

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، مدرس دانشگاه پیام نور واحد بیجار؛

چکیده

پژوهش حاضر به جایگاه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر معلمان و صاحب نظران برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی شهر تهران می پردازد که هدف آن بررسی جایگاه و کاربرد فاوا در چهار بخش تعیین اهداف، تهیه و انتخاب محتوا، روش های یاددهی و یادگیری و فرایند ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی می باشد. این پژوهش تحقیقی زمینه یابی به شمار می آید و برای انجام آن، 120 معلم مقطع ابتدایی شهر تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای و 30 صاحبنظر برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی از طریق نمونه گیری در دسترس، از دانشگاه های تهران و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتخاب شدند و به پرسشنامه محقِق ساخته پاسخ داده اند. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و برای برآورد پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های به دس ت آمده از طریق آمار توصیفی(جدول توزیع فراوانی، نمودار فراوانی درصدی و فراوانی درصدی تراکمی) انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به کمک فاوا میتوان اهداف و محتوای متناسب با نیازها و علایق یادگیرندگان، نیازهای جامعه و زندگی روزمره را تعیین و تهیه کرد. هم چنین فاوا امکان یادگیری انفرادی، استفاده از روش های فعّال تدریس، انواع ارزشیابی ها، تجزیه و تحلیل سؤالات، وسایل، نتایج ارزشیابی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس مختلف را به صورت علمی فراهم میآورد. معلمان میتوانند به منظور بحث در مورد برنامه ها و محتواهای درسی، از طریق فاوا با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran teachers and experts’ viewpoints on the status and application of Information and Communication Technology at primary school curriculum

نویسندگان [English]

  • Hasan Maleki 1
  • Hasan Ali Garmabi 2
1 (PhD) in Allame Tabatabayi University
2 (MA) in curriculum studies
چکیده [English]

The current study investigated the role and application of ICT in primary school curriculum from the viewpoint of teachers and experts engaged in curriculum planning and educational technology in Tehran. The research aimed at examining the role and application of ICT in determining goals, developing and selecting the content, teaching and learning methods and the process of primary school curriculum evaluation. The current study was a survey research. The participants consisted of 120 primary school teachers of Tehran who were selected by cluster sampling, as well as 30 experts on curriculm planning & educational technology, selected via convenience sampling from universities of Tehran along with Educational Research and Planning Organization. All participants answered a researchermade questionnaire. The reliability of the questionnaire was computed using Cronbach Alfa and its valididty was determined using content validity.The data were analyzed using descriptive statistics (frequency table, percentile frequency graph, cumulative frequency). The findings suggested that ICT can be used in determining and developing the objectives and content proportional to the needs and interests of learners, the needs of society and everyday life. Moreover, ICT provides the possibility of individual learning, using active teaching methods, various types of assessments, question analysis, assessment tools & results and comparing educational progress of students among different schools. Furthermore, the ICT provides teachers with the ability to communicate their ideas about programs and content of the courses with each other.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • Curriculum
  • Primary School