بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش وپرورش و ارائه الگو در این زمینه

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی مؤلف ههای به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات و بررسی موانع به کارگیری آن در آموزش وپرورش است. با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مؤلف ههای به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات که توسط پرسشنامه سنجش مؤلفه های فناوری اطلاعات با 229 سؤال، از نمون ههای آماری تحقیق که شامل 434 نفر (109 مدیر و 325 کارمند) بود، جمعآوری گردید. روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی  پیمایشی است. نتایج پژوهش از طریق آمار توصیفی و استنباطی مانند تحلیل عاملی، آزمون همبستگی، درصد و میانگین با استفاده از نرم افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفت. در خصوص موانع به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، پس از آزمون نمرات اختلافی (تفاوت نمرات وضع موجود با وضع مطلوب) از میان متغیرها، 16 متغیر شناسایی شد. ه مچنین با تأکید برمبانی نظری ناظر بر پیش نویس مدل، مدلی طراحی گردید که طراحی و پایائی آن بر اساس موارد مذکور، با استفاده از روش باز آزمایی 91 % تعیین شد. مطابق سنجش انجام شده، به طور کلی درجه تناسب توسط 86 درصد از افراد بالاتر از 5 )از حداکثر 7 نمره( تعیین شده است. این مدل با توافق بالایی مورد پذیرش قرار گرفته است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers on the application of Information and Communication Technology in Iran’s education system and presenting a model in this regard

نویسندگان [English]

  • Roxana Nasiri Aliabadi 1
  • Ali Taghi pour Zahir 2
1 (PhD candidate) in Educational management
2 (PhD) in Allame Tabatabayi University
چکیده [English]

The aim of this research is to identify the components of the application of Information Communication Technology (I.C.T) and to investigate barriers on the application of it in Iran’s education system. Having a look at the theoretical basis and the research literature, we identified the components of the application of Information communication Technology (I.C.T) using the questionnaire of ICT component evaluation. The questionnaire consisted of 229 items and after assuring its validity and reliability, necessary information were collected from the sample including 434 people (109 managers and 325 employees). The research was carried out using descriptive–survey method. The data has been analyzed using descriptive and inferential statistics such as factor analysis, correlation test, percentage and mean by Spss software. With regard to the barriers on the application of Information Communication Technology, we identified 16 factors, out of identified factors after examining test score differences (the differences of scores between the real status and the desired status). Also, by emphasizing the theoretical basis of the draft model, a model was designed. Then questionnaire no. 2, based on the above mentioned factors, has been designed and using retest method its reliability has been % 91. According to the evaluation, in general, %86 of the persons have given a score greater than 5(from7) for proportionality rate of the model. Therefore, it can be said that the model was unanimously verified.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology (ICT)
  • information technology (IT)
  • Iran’s Education system
  • model