بررسی زمینه های فرهنگی و روانی جامعه و نیز ظرفیت فراگیران برای تحقق آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان؛

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان؛ a-b-613 @yahoocom

3 دبیر ارشد زبان انگلیسی؛

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی زمینه های فرهنگی و روانی جامعه و ظرفیت فراگیران برای تحقق آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی  پیمایشی بهره گرفتیم و جامعه آماری آن را همه دبیران زبان انگلیسی دوره متوسطه در چهار شهرستان کشور )تهران, اصفهان، شیراز و کرمان( تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری در این تحقیق، با استفاده از فرمول کوکران، 314 نفر برآورد گردید؛ جهت دستیابی به اطلاعات عمیق تر، با 10 نفر از کارشناسان اعم از اساتید آموزش زبان انگلیسی، برنامه ریزی درسی و روان شناسی، در سطح دانشگاه های همان شهرستان ها، مصاحبه انجام گرفت. کارشناسان با روش نمونه گیری هدفمند و دبیران با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با یک پرسشنامه 60 گویه ای محقق ساخته، دو سؤال کوتاه پاسخ و مصاحبه نیمه سازمان یافته، صورت گرفت. روایی صوری و محتوایی سؤالات پرسشنامه و مصاحبه با بهره گیری از نظر متخصصان و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 89/ 0 برآورد شد. داده های حاصل از مصاحبه با روش مقوله بندی، و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی، شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، t تک نمونه ای، تحلیل واریانس (ANOVA )، آزمون توکی و t همبسته تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد از نظر دبیران و کارشناسان «زمینه های فرهنگی و روانی جامعه » و «ظرفیت و توان فراگیران »، برای تحقق آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی بیش از سطح متوسط است؛ به عبارت دیگر، هم زمینه های فرهنگی و روانی و هم ظرفیت و توان کافی در فراگیران برای آغاز آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural and psychological background of society for implementation of English education at primary schools and the students’ capability in this regard

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Liyaghatdar 1
  • Ali Beyramipour 2
  • Fariba Moheseni Moghaddam 3
1 (PhD) in Isfahan University
2 (PhD candidate) in curriculum studies at Isfahan University, a-b-613 @yahoocom
3 (MA) in teaching English as a foreign language
چکیده [English]

The main purpose of this study was to survey the “cultural and psychological background of society” and “the students’ capability” to learn English” at elementary level of education. In this study, descriptive–survey method was used. The sample was computed using Cochran formula. It consisted of 314 secondary schools’ English teachers who were selected through random classical sampling method, from four cities (Tehran, Isfahan, Shiraz and Kerman). To access deeper information, 10 experts including university professors in English language, curriculum studies and psychology from the same cities were interviewed. They were selected via purposive sampling method. The data was collected using a 60 items researcher-made questionnaire and a semi-structured interview. The face and content validity of questionnaire and interview questions was determined using the specialists’ views and the reliability of the questionnaire was estimated 0.89 using Cronbach’s Alpha method. To gather the data, two methods were used: quantitative (a researcher-made questionnaire) and qualitative (semi-structured interview). A group of experts assessed content validity of the questionnaire and the interview questions. Reliability coefficient of the questionnaire was 0.89. The interview data were analyzed using categorization method, and the questionnaire data were analyzed using descriptive statistics (including frequency, percentile, mean, standard deviation) and inferential statistics such as independent sample t-test, ANOVA, post hoc Tuckey test and shared sample t-test. The results indicated that from the teachers and experts’ point of view, the “cultural and psychological background of society” for implementation English education at elementary level of education and “the students’ capability in this regard is more than average. In other words, there is both “cultural and psychological background” and “enough capability” to learn English at elemntary level of education.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural background
  • Psychological Background
  • Students’Capability
  • Elementary Level of Education
  • English language