رویکردهای نظری زیربنای تعریف سواد: شواهدی از برنامه درسی کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان، سنگاپور، سنگال، اندونزی و ایران

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان؛

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات؛ kiamanesh

چکیده

برنامه ریزی آموزشی به طور سنتی به چگونگی آموزش توانایی های سواد در طیف زیادی از جمعیت کشور می پردازد. بُعد کلیدی برنامه ریزی آموزشی در وهله اول، تعیین تعریف سواد و در وهله دوم، تعیین بهترین شیوه آموزش سواد با امکانات موجود در کشور است. سپس، برنامه ریزی درسی به سواد شکل می دهد و شیوه انتقال آن را در افراد جامعه تعیین می کند. تعریف های گوناگونی برای سواد ارائه شده است که در قالب دو رویکرد متفاوت قابل بررسی است: رویکرد «مستقل از بافت 3» و رویکرد «ایدئولوژیکی 4.» در رویکرد «مستقل از بافت » فرضیات فرهنگی و ایدئولوژیکی زیربنای سواد، به طوری نادیده گرفته می شود که گویی بی طرفانه 5 و جهانی هستند. از طرف دیگر، رویکرد «ایدئولوژیکی » درباره سواد دیدگاهی حساس به بافت دارد؛ در این رویکرد، سواد فعالیتی اجتماعی به شمار می آید که از یک بافت فرهنگی  اجتماعی به بافت فرهنگی  اجتماعی دیگر متفاوت است. ازاین رو، در چارچوب این رویکرد، سواد مهارتی فنی و جهانی )همگانی( به شمار نمی آید. پژوهش حاضر، رویکرد نظری زیربنای تعریف سواد را در تدوین برنامه درسی دو کشور درحال توسعه )اندونزی و سنگال(، چهار کشور توسعه یافته )آمریکا، کانادا، انگلستان و سنگاپور( و نهایتاً، در برنامه درسی ایران مطرح می کند و درصدد است تا این نکته روشن شود که تدوین برنامه درسی در کشورهای فوق، به چه میزانی تحت تأثیر رویکردهای «مستقل از بافت » و «ایدئولوژیکی » قرار گرفته اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical approaches to literacy: Evidence from America, Canada, England, Singapore, Senegal, Indonesia and Iran’s curriculum

نویسندگان [English]

  • Maryam Dānāye Tous 1
  • Alirezā Kiāmanesh 2
1 (PhD) University of Guilan, Rasht
2 (PhD) Islamic Azad University (Research and Science Branch), Tehran, kiamanesh
چکیده [English]

Educational planning has traditionally taken the form of determining how to inculcate literate capabilities in as wide a segment of the population as possible. The key planning dimension of education, then, has been to determine first, the definition of literacy and second, how best to provide as much literacy training as possible within the resources available to the country. Then, curriculum planning shapes the literacy and determines how to convey it among the people in the society. Literacy has many different definitions. These definitions are influenced by the “autonomous” and “ideological” approaches to literacy. The “autonomous” approach to literacy disguises the cultural and ideological assumptions that underpin it, so that it can then be presented as though they are neutral and universal. On the other hand, the alternative, ideological approach to literacy, offers a more culturally sensitive view of literacy practices as they vary from one social-cultural context to another. This approach posits that literacy is a social practice, not simply a technical and neutral skill. In this paper, the theoretical approach underlying the definition of literacy in the curriculum of two developing countries (Indonesia and Senegal), four developed countries, i.e., America (the state of New Jersi) , Canada (the state of Alberta), England and Singapore, and finally the curriculum of Iran is discussed. We tried to clarify that the curriculum of these countries especially Iran’s are to what extent influenced by the “autonomous” and “ideological” approaches to literacy.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literacy
  • Curriculum
  • Autonomous Approach
  • Ideological Approach