شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش وپرورش یزد با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه

نویسندگان

1 دکترای بازرگانی )گرایش امور مالی( از دانشگاه پونا هندوستان، استادیار، عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه یزد؛

2 دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه پونا هندوستان، استادیار، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد؛

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد؛

چکیده

پژوهش حاضر در صدد است عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش وپرورش یزد را شناسایی و رتبه بندی کند. روش پژوهش، با توجه به ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان آموزش وپرورش یزد هستند که از میان آنان 116 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. بدین ترتیب، نخست با به کارگیری نظر خبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی، 35 مؤلفه مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان شناسایی شد و در چهار گروه دسته بندی گردید. این عوامل در نهایت با استفاده از روش های آماری و تکنیک های MADM رتبه بندی شدند. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM ، مانند AHP و TOPSIS نشان می دهد از میان عوامل چهارگانه مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان، عامل سازمانی/ مدیریتی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش یزد بیشترین تأثیر را دارد. هم چنین پیشنهاد هایی برای بهبود و ارتقای تعهد سازمانی کارکنان آموزش وپرورش یزد ارائه شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the factors affecting employees’ organizational commitment using MADM techniques: The case of Yazd education departmentsʹ employees

نویسندگان [English]

  • Darush Farid 1
  • Gholamreza Bordbar 2
  • Hossein Mansoori 3
1 (PhD) Yazd University
2 (PhD) Yazd University
3 (MA) in Business Management at Yazd University
چکیده [English]

This paper is an attempt to identify and rank the factors affecting employees’ organizational commitment in Yazd education departments. The research method was descriptive – survey. The research population consisted of Yazd education departments′ employees from whom, 116 persons were selected using random sampling method. In this way, using the experts’ views and Delphi technique, thirty five indicators that affect employees’ organizational commitment were identified and classified into four dimensions. Then, the MADM techniques such as AHP and TOPSIS were used to rank these factors. The findings showed that organizational/managerial factors are the most important factors that affect Yazd education department employees’ organizational commitment. Also, there has been some suggestions to improve the organizational commitment of Yazd education departments′ employees.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • Employees
  • Delphi Technique
  • MADM
  • AHP
  • TOPSIS
  • Education