مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رشته ریاضی: نقش واسط های راهبردهای یادگیری در ارتباط میان اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

نویسنده

استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان؛

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای درگیری تحصیلی شناختی (راهبردهای پردازش سطحی و عمیق) در ارتباط میان اهداف پیشرفت چندگانه تبحری، رویکردی  عملکردی و اجتنابی  عملکردی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی  فیزیک است؛ 254 دانش آموز با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، از دبیرستان های واقع در شمال، مرکز و جنوب تهران انتخاب شدند. پرسشنامه اهداف پیشرفت (میگلی و کاپلان، میدلتون،مه یر، 1998) و خرده مقیاس راهبردهای یادگیری از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و دیگروت،  1994) به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفتند. پژوهش حاضر، معدل دانش آموزان در پایان سال تحصیلی را در پنج درس اختصاصی به عنوان شاخصی از پیشرفت تحصیلی آنان مورد توجه قرار داد. داده ها با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و مدل معادلات ساختاری، تجزیه وتحلیل شدند.  یافته های یژوهش، نقش واسط های درگیری تحصیلی شناختی، سطحی و عمیق در ارتباط میان اهداف تبحری و اهداف رویکردی  عملکردی با پیشرفت تحصیلی و نقش واسطه ای درگیری تحصیلی شناختی سطحی در ارتباط میان اهداف اجتنابی  عملکردی با پیشرفت تحصیلی را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A linear structural model for academic achievement of mathematics students: mediating role of learning strategies between achievement goals and academic achievement

نویسنده [English]

  • Yasamin Abedini
(PhD), University of Isfahan
چکیده [English]

In this paper, we studied the mediating role of cognitive-academic engagement (deep and superficial processing strategies) between multi achievement goals (mastery, approach-performance, avoidance-performance goals) and academic achievement among female mathematics students in Tehran third grade high schools. 254 students have been selected through multi stage random sampling across high schools that located in north, south and center of Tehran. Questionnaire of achievement goals (Midgley et.al.,1998) and subscale of learning strategies from the questionare of motivational strategies for learning have been applied (Pintrich and Deegrot, 1994). At the end of academic year, students’ average was accounted on the basis of their scores on five special subjects and was considered as the criterion variable for achievement. Data were analyzed by confirmatory and exploratory factor analysis, Cronbach’s alpha coefficient and structural equations model. Results showed that superficial and deep cognitive academic engagement has a mediating role between mastery goals, performance-approach goals and academic achievement. The results also showed the mediating role of superficial cognitive academic involvement between performance-avoidance goals and academic achievement.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear Structural Model
  • Achievement goals
  • Superficial Processing Strategies
  • Deep Processing Strategies
  • academic achievement