رابطه شکل های متفاوت سؤال (تشریحی چندگزینه ای) با فرآیندهای فراشناخت و عاطفه در ارزشیابی درس ریاضی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان؛

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 دبیر ریاضی دبیرستان های شهر اصفهان؛

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه میان شکل های متفاوت سؤال )تشریحی چندگزینه ای( با فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینی و راهبرد شناختی( و عاطفه )تلاش و نگرانی( در ارزشیابی درس ریاضی انجام گرفته است. بدین منظور، 380 دانش آموز پایه اول متوسطه ) 190 دختر، 190 پسر( به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، از میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه اندازه گیری فرآیندهای فراشناخت و عاطفه اونیل و براون و آزمون سنجش عملکرد ریاضی استفاده شد. مهم ترین نتایج پژوهش نشان داد میان عملکرد ریاضی دانش آموزان با توجه به شکل سؤال چندگزینه ای و رفتار خودبازبینی، سؤال تشریحی و راهبرد شناختی، و همچنین سؤال های تشریحی و فرآیندهای عاطفی )تلاش و نگرانی(، همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the relationship between different forms of questions (open ended –multiple choice) and metacognitive processes and affection in math course assessment

نویسندگان [English]

  • Ahmad Abedi 1
  • Hamidrezā Oreizi 2
  • Maryam Taji 3
1 (PhD), University of Isfahan
2 (PhD), University of Isfahan
3 Isfahan, Ministry of Education
چکیده [English]

The aim of the current research was to investigate the relationship between different forms of questions, namely open ended – multiple choice and metacognitive processes (self checking and cognitive strategy) and affection (effort and worry) in math course assessment. 380 first grade high school students (190 boys, 190 girls) was selected via multistage randomized clustering method. Instruments were O’Neil and Brown questionnaire for measuring metacognitive and affective processes and math performance assessment test. findings indicated that there is a positive and significant relationship between math performance (considering multiple choice questions) and self checking and also there is a positive and significant relationship between math performance(considering open-ended questions) and cognitive strategy. The other finding was that there is a positive and significant relationship between math performance (considering open-ended questions) and affective process, namely effort and worry

کلیدواژه‌ها [English]

  • open–ended questions
  • multiple choice questions
  • metacognition
  • affection
  • self checking
  • worry