بررسی تأثیر آموزش یادگیری مغزمحور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان سوم ابتدایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی،

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش یادگیری مغزمحور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان سوم دبستان است . در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح کنترل گروه  نابرابر استفاده شد . آزمودنی ها 40 دانش آموز پسر سوم دبستانی بودند که پژوهشگر آنها را انتخاب کرده و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده بود. به معلم گروه آزمایش طی پنج جلسه و به اولیای آنها طی یک جلسه آموزش های مغزمحور داده شد. محیط یادگیری براساس مؤلفه های تأثیرگذار بر مغز ( نور ، تغذیه ، اکسیژن ، رنگ ، موسیقی و آب ) تغییر یافت. سپس، معلم گروه آزمایش دروس خود را بر اساس اصول یادگیری مغزمحور در مدت سه ماه آموزش داد . برای هر دو گروه(آزمایش و کنترل) پیش آزمون و پس آزمون درک مطلب و سرعت یادگیری اجرا شد. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش یادگیری مغزمحور بر میزان درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان افزوده و بر افزایش کیفیت یادگیری آنها تأثیر قابل توجهی گذاشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of brain - based learning on comprehension and pace of learning of Grade 3 primary school students

نویسندگان [English]

  • Somayeh Saifi 1
  • soghra ebrahimigavam 2
  • norali farokhi 3
1 Faculty of Member of Allameh Tabatabayi university
2 Faculty of Member of Allameh Tabatabayi university
3 Faculty of Member of Allameh Tabatabayi university
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effect of brain – based learning on comprehension and pace of learning of Grade 3 primary school students . The method of this study was semi – experimental , and the non – equivalent control group design was used . The subjects were 40 grade 3 boys selected from primary schools. Participants were assigned to one experimental and one control group . Teacher of experiment group received five training sessions on brain – based learning whereas parents of students in experiment group attended one session of such training. Learning environment was also changed accordingly. Students of experimental group was provided with a three month brain – based learning program . Then pretest and post-test results were analyzed. Results indicated that brain – based learning led to an increase in comprehension and pace of learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brain
  • based learning
  • comprehension
  • pace of learning