مدل فراواژه در خدمت نقد واژگانی راهنمای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی و کتاب فارسی "بخوانیم" پایۀ اول

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)،

چکیده

آموزش واژه بخش مهمی از آموزش زبان است. در برنامۀ درسی فارسی دورۀ ابتدایی، توجه درخوری به واژگان شده است، اما این مقوله در کتاب فارسی "بخوانیم" پایۀ اول مورد غفلت واقع شده است . در مقالۀ حاضر با توجه به ملاحظات راهنمای برنامه، کتاب "بخوانیم" پایۀ اول نقد واژگانی می شود. بدین منظور، نخست واژه های نگاره ها و متن درس ها در برنامۀ اکسل وارد شد تا بسامدگیری و مقوله بندی ممکن شود. پس از آن، موارد تخطی از برنامه، مثل وجود واژه های تک بسامدی، ترتیب نامناسب، تفاوت های بسامدی، ناهمخوانی واژه های نگاره ها و دروس ، فاصلۀ واژه با دنیای کودک به طور مستند ارائه شد. با توجه به نقش آموزشی واژه ها ، ارائۀ طبقه بندی جدیدی از آنها (مثل واژه های پایه، واژه های حاشیه، واژه های نشانه آموز) و در نهایت ارائۀ مدل فراواژه برای نشان دادن مناسبات انواع واژه ها از موارد قابل توجه این مقاله است. در پرتو مدل ارائه شده می توان به آموزش واژه در پایۀ اول جهت ویژه ای بخشید.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A metaword model serving lexical analysis of primary school Persian language curriculum guide and first grade Persian language textbook ‘bexanim’(let’s read)

نویسنده [English]

  • Shahin Nematzadeh
(PhD), Alzahra University
چکیده [English]

Vocabulary teaching is an important part of language learning and it has been deservedly considered in “Primary School Persian Language Curriculum Guide” (PSPLCG). However it has been somehow ignored in first grade Persian Language textbook ‘bexanim’. This paper aims to analyze the lexical pattern of ‘bexanim’ with regard to PSPLCG principles. To do this, first the words used for ‘bexanim’ pictures  and lessons was entered into the Excel, so that their frequency could be determined and they could be classified. Then, cases such as low-frequency words, inappropriate order, frequency differences of the words with the same semantic weight, incompatibility of the words of pictures with words of lessons and lack of child-oriented words was presented with evidence. In sum, using Excel, 1826 word tokens and 553 word types were obtained and then their frequencies and categories were identified. A new word classification, based on their educational function (core words, marginal words, letter-teaching words) and finally, the ‘metaword model’ are among the noticeable points of this paper. Considering the ‘metaword model’, we could provide a new direction to vocabulary teaching in the first grade. 

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vocabulary Teaching
  • Bexanim” Textbook
  • Persian Langauge Curriculum
  • Word Distribution
  • Word Classification
  • Metaword Model