دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1389 
بررسی و نقد میزان استفادۀ دبیران از راهبردهای تدریس متون کتاب عربی دورۀ پیش دانشگاهی

صفحه 147-171

عیسی متقی زاده؛ خلیل پروینی؛ محمدرضا نیکوبخت؛ دانش محمدی رکعتی