راهنمای برنامۀ درسی زبان های خارجی دورۀ متوسطه: فرصت ها و چالش های تولید و اجرای برنامه

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی،

چکیده

رویکرد ارتباطی به آموزش زبان های خارجی که در مقابل رویکرد سنتی روش دستور ترجمه و روش شنیداری- گفتاری و به منظور غلبه بر محدودیت های روش سنتی، ابتدا به عنوان یک گزینه مطرح شد، در روند رشد خود به کمک یافته های پژوهشی حوزۀ زبان آموزی تقویت و در حال حاضر، در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای آسیایی و خاورمیانه، به رویکرد غالب و انتخابی در آموزش زبان خارجی تبدیل شده است. پژوهش های متعددی که به مطالعۀ برنامۀ درسی دورۀ متوسطه در کشورمان پرداخته اند، ناکارآمدی آموزش زبان در این دوره را تأیید کرده و غالباً دلیل این ناکارآمدی را رویکرد سنتی برنامۀ درسی دانسته اند.  در راستای بهبود کیفیت زبان آموزی در دورۀ متوسطه، دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی، در سال 84 ،کمیته ای تشکیل داد که در آن گروهی از کارشناسان گروه زبان های خارجی دفتر تألیف و تعدادی از استادان متخصص آموزش زبان های انگلیسی آلمانی و فرانسه شرکت داشتند.به این کمیته مأموریت داده شد تا با برگزاری جلسه های منظم، راهنمای برنامۀ درسی زبان های خارجی را تهیه کند. این کمیته پس از یک سال و نیم کار منظم، راهنمای برنامه را تهیه و تدوین کرد. این راهنما در اردیبهشت سال 1389 در نشستی یک روزه، با حضور مدیران و کارشناسان گروه های درسی به نقد گذاشته شد. این مقاله بر آن است تا با مراجعه به مستندات راهنمای تولید شده، محورهای اصلی آن را معرفی ، نقد و با بحث کردن دربارۀ بسترهای لازم برای اجرای برنامه ، چالش ها و فرصت های فرایند اجرای برنامه را مطرح کند. از آنجا که توفیق در ایجاد تغییرات مثبت در برنامۀ درسی، مستلزم طرح شفاف بحث های مرتبط با تغییر در سطح عام و پیگیری آنها تا اقناع کامل همۀ دست اندرکاران امر تغییر است، در این مقاله تلاش شده تا با مطرح کردن بحث ها، زمینۀ دستیابی به این هدف فراهم شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Secondary level foreign languages curriculum guide: Opportunities and challenges in its development and implementation

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Anani Sarab
(PhD), Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The communicative approach in teaching foreign languages which was first introduced as an alternative against the traditional Grammar Translation and Audio-lingual Methods overcame its limitations and has been reinforced in its process of development. Now it  has the status of the dominant  approach in teaching foreign languages in many countries especially in Asia and the Middle East. The numerous researches which have studied the secondary level curriculum of foreign languages in our country have all confirmed its inadequacy and most of them have attributed the inadequacy to its traditional approach. In 2006, with the aim of improving the foreign languages curriculum, the Curriculum Centre in Organization for Educational Research and Planning  formed a committee of curriculum experts and University professors with the mission to develop a Guide to curriculum of the three foreign languages: English, French and German. The committee’s work over one and a half years led to the development of a guide to the above mentioned curriculum. In May 2007, the framework was evaluated in a one-day meeting in which the managers and curriculum experts from almost all subject departments participated. The present article intends to introduce the major themes of the the guide to curriculum of foreign languages and its critique. Also, through discussing the required bases for its implementation, the paper intends to set forth the opportunities and challenges ahead of the implementation phase. Since success in making positive changes in the curriculum depends on the public discussion of relevant issues with the aim of convincing all the stake-holders, the present article intends to set the scene for this purpose through its discussion of the issues.

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Guide
  • communicative approach
  • Foreign Languages Curriculum