بررسی و نقد میزان استفادۀ دبیران از راهبردهای تدریس متون کتاب عربی دورۀ پیش دانشگاهی

نویسندگان

1 استادیارگروه زبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس و از مؤلفان کتاب های درسی عربی،

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر دبیرستان های شهرستان دورود

4 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده

یکی از مهمترین رویکردهای معاصر آموزش زبان های خارجی متن محوری است. آموزش متن، علاوه بر کیفیت مناسب متون، به راهبردهای مناسب تدریس نیز نیازمند است. هدف پژوهش حاضر، بررسی شیوه های آموزش متون عربی در مدارس است. به دلیل گستردگی کار، شیوه های تدریس متون کتاب عربی پیش دانشگاهی انتخاب شد. جامعۀ آماری پژوهش را دانش آموزان علوم انسانی و دبیران مقطع پیش دانشگاهی شهرستان های دورود، بروجرد، ازنا و الیگودرز در استان لرستان تشکیل می دادند. روش پژوهش، پیمایش؛ ابزار پژوهش، پرسشنامه و روش نمونه گیری، خوشه ای تصادفی بود. چهار سئوال این تحقیق عبارت بودند از: 1- به نظر دانش آموزان، معلمان برای تدریس متون تا چه حد از راهبردهای مناسب استفاده کرده اند؟ 2- به نظر معلمان، آنان برای تدریس متون تا چه حد از راهبردهای مناسب استفاده کرده اند؟ 3- آیا نظر معلمان باسابقه و کم سابقه در این زمینه اختلاف معناداری دارد؟ 4- آیا میان پاسخ های دانش آموزان و پاسخ های معلمان اختلاف معناداری وجود دارد؟  براساس یافته های پژوهش پاسخ های دانش آموزان و معلمان اختلاف معناداری دارد که می تواند به دلیل شیوۀ ضعیف و نادرست معلمان در اجرای راهبردهای تدریس ، درک ضعیف دانش آموزان به دلیل  بی علاقگی آنها به درس عربی و مشکلات کتاب عربی پیش دانشگاهی باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical study on teachers’ use of teaching methods according to Pre-University Arabic textbooks

نویسندگان [English]

  • Isa Mottaghi Zadeh 1
  • Khalil Parvini 2
  • Mohammadreza Nikubakht 3
  • Danesh Mohammadi rakati 4
1 (PhD), University of Tarbiyat Modarres
2 (PhD), University of Tarbiyat Modarres
3 MA at Arabic Language and Literature
4 PhD candidate at Arabic Language and Literature at University of Tarbiyat Modarres
چکیده [English]

The aim of this research was to evaluate how much the Arabic teachers use teaching methods determined in  Arabic  textbooks of pre-university level. Statistical population of this research consisted of all students and teachers in humanity field in Pre-University of the cities Dorud, Brujerd, Azna, Aligudarz  of  Lorestan province. The research method was survey, the research instrument was a questionnaire and the method of sampling was random clustering. Four questions of this research were: a. From students’ view, how much Arabic teachers use suitable methods for teaching texts? b. From the teachers’ view, how much they use appropriate methods for teaching texts? c. Is there a difference between experienced and low-experienced teachers’ views? d. Is there any significant difference between students’ answers and teachers’ answers? Findings showed that there is a significant difference between students and teachers’ answers, due to poor performance  of teachers and low understanding  of students and because of lack of interest in Arabic texts and problems of Arabic textbooks in Pre-University level.

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic Instruction
  • teaching methods
  • Arabic Texts
  • Pre-University Arabic textbook