رویکرد آموزش رسمی زبان عربی به انتخاب واژگان پایۀ زبان معیار و تأثیرش بر آن

نویسنده

عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،گروه زبان وادبیات عرب،

چکیده

براساس آنچه در راهنمای برنامۀ درسی زبان عربی آمده، از میان رویکردهای مختلف به آموزش زبان دوم، برای آموزش این درس رویکرد فهم متن با قید «دینی» انتخاب شده است. در این انتخاب ، برداشت از قانون اساسی، توصیه های رهبری، نیازها و تجارب آموزشی نقش داشته اند. این رویکرد ضمن این که تأثیر خود را بر تمامی اجزای کتاب درسی از قبیل محتوا، تمرین ها، واژگان پایه، تعابیر و اصطلاحات می گذارد، باید و نبایدهایی هم در مقابل مؤلفان قرار می دهد. اما مهم این است که این امر خللی در امر آموزش زبان عربی معیار ایجاد نمی کند. در این نوشتار، ضمن تبیین این رویکرد و علل انتخاب آن، به راهکارها و چالش های آن اشاره و ضمن بیان ویژگی های زبان عربی معیار روشن شده است که این رویکرد تأثیری بر فراگیری زبان عربی معیار ندارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the approach to formal teaching of Arabic language and its influence on the selection of core vocabulary of Arabic standard language

نویسنده [English]

  • Hamid-Reza Mirhaji
(PhD), Allame Tabatabayi University
چکیده [English]

According to Arabic language curriculum guide, Among different approaches for second  Language Teaching,  the approach of “text comprehension specially religious one” has been chosen for teaching this subject. The reasons of this choice were: the authors’ conception of Iran’s constitution (Basic Rules), the advice of supreme leader and the educational needs and experiences. This approach determines some “musts” and “must nots” for textbook authors and has its effect on every part of textbooks such as contents exercises, core vocabulary,  idioms etc. This article is going to explain this approach and its reasons,  methods,  procedures and so on. Finally it is concluded that the choice of the mentioned approach does not have any important influence on Learning Arabic standard language.

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approach
  • goal
  • Text Comprehension
  • religious text
  • Standard Language