مطالعۀ اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت های زبانی(خواندن، نوشتن،گوش دادن وسخن گفتن) در برنامۀ درسی زبان فارسی دورۀ متوسطۀ ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشدآموزش زبان فارسی،دانشگاه پیام نور(واحدتهران)

2 استادیاردانشگاه گیلان،

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آماده سازی بستری برای تدوین اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت های زبانی در برنامۀ درسی زبان ملّی دورۀ متوسطه به شکلی منسجم و هماهنگ با دوره های ابتدایی و راهنمایی است. روش پژوهش تحلیل کیفی محتواست. داده ها عبارت اند از برنامۀ درسی زبان فارسی دورۀ متوسطۀ ایران (نسخۀ سال 1386)، برنامۀ درسی مهارت های زبانی آمریکا (ایالت نیوجرسی، 2004) و برنامۀ درسی زبان ملّی استرالیا (ایالت استرالیای غربی، 1998) که با روش کتابخانه ای و فیش برداری از اسناد و مدارک داخلی و خارجی جمع آوری شده است. در این پژوهش، اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت های زبانی برنامۀدرسی زبان ملّی کشورهای یاد شده، در چارچوب رویکردهای مستقل از بافت و ایدئولوژیک، به دقت تحلیل و بررسی و مشخص شد که اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت های زبانی برنامۀ درسی زبان ملّی آمریکا و استرالیا  با تأثیر از ویژگی های رویکرد ایدئولوژیک تدوین شده اند، در حالی که اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت های زبانی برنامۀ درسی زبان ملّی ایران(آگاهانه یا ناآگاهانه) بیشتر واجد ویژگی های رویکرد مستقل از بافت است و تعداد ویژگی های مرتبط با رویکرد ایدئولوژیک آن کم است. در این مقاله پس از بحث دربارۀ ویژگی های برنامۀ درسی زبان ملّی کشورهای یاد شده، که متأثر از رویکرد ایدئولوژیک به سواد است، به نقاط قوت و ضعف اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت های زبانی برنامۀ درسی زبان ملّی ایران پرداخته می شود .  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on objectives and components of language arts (reading, writing, listening and speaking) instruction in national language curriculum guide of Irans secondary educational level

نویسندگان [English]

  • Elham Ghaderidust 1
  • Maryam Dānāye Tous 2
1 MA at Farsi Teaching, Payame Nour University (Tehran Branch)
2 (PhD), University of Guilan
چکیده [English]

The present study tries to pave the way for developing the objectives and components of language arts instruction in the national language curriculum at secondary education level, consistent with primary and guidance educational level. The research method was qualitative content analysis. The data consisted of national language curriculum guide of Iran (1386), national language curriculum of America (New Jersey state, 2004) and Western Australia (1998) at secondary educational level, which were gathered through library research and taking notes from Iranian and foreign documents. In this research, the objectives and components of language arts instruction in national language curriculum of the mentioned countries were analyzed carefully, using the features of “autonomous” and “ideological” approaches. It became clear that the objectives and components of language arts instruction in national language curriculum of America and Australia were developed according to the ideological approach, but the objectives and components of language arts instruction in national language curriculum of Iran was developed mostly under the influence of autonomous approach. After discussing the characteristics of national language curriculum of the above mentioned countries- all developed under the influence of ideological approach- the weaknesses and strengths of objectives and components of language arts instruction in Iran’s National language curriculum was discussed.

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secondary Educational Level
  • Language Arts
  • National Language Curriculum
  • Instructional Objectives and Components