نقد و بررسی مبحث فعل مرکب درکتابهای زبان فارسی دورۀ متوسطه

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه تهران، کارشناس پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

چکیده

یکی از مباحثی که در کتابهای زبان فارسی مقطع متوسطه بسیار مورد نقد قرار می گیرد مقوله فعل مرکب است که به اذعان دبیران فارسی مشکل سازترین مطلب این کتابهاست. در این پژوهش پس از ارائه آرائ برخی از دستورنویسان و زبانشناسان و معرفی مبانی علمی و زبانشناختی مبحث فعل مرکب ،اشکالات کتاب “زبان فارسی2” دوره متوسطه در این زمینه استخراج ، نقد و بررسی می شود . مبحث فعل مرکب در کتاب مذکور ،منعکس کننده آرای وحیدیان کامیار  (1356) می باشد که برخلاف بسیاری از دستورنویسان و زبانشناسان (خانلری1352، صادقی1372، دبیرمقدم1374)معتقد است تعداد افعال مرکب در زبان فارسی بسیار کم است. شاهدی که وی برای این ادعا می آورد استفاده از معیار نحوی عدم گسترش پذیری جزئ غیرصرفی فعل مرکب است. این معیار موارد نقض بسیار دارد که ناشی از خلط مباحث صرفی و نحوی است. در این نوشتار ضمن نقد و بررسی آرائ وحیدیان کامیار به نارسایی های مبحث فعل مرکب در کتاب زبان فارسی 2 پرداخته شده است سپس با پیروی از آرای کریمی(2005)و کریمی دوستان(2005) سعی در رفع اشکالات مذکور شده است  و با استفاده از معیار معنایی و معیارهای نحوی چون «اسناد سازی» و «استفاده از تکواژ «را»» افعال مرکب  شناسایی شده است .  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on "compound verbs" in high school Farsi textbooks

نویسنده [English]

  • Ma’sume Najafi
PhD candidate at general linguistics at University of Tehran
چکیده [English]

One of mostly criticized topics in high school Farsi textbooks is “compound verbs”. This is the most problematic topic according to Farsi literature teachers. In this paper, First, some of the grammarians and linguists΄ views on compound verbs is presented. Then, the scientific and linguistic basis of compound verbs is introduced. And at last, the problems of high school Farsi textbook (2) on this topic would be considered and criticized. The topic of compound verbs in the above mentioned textbook reflects Vahidiyan Kamyar΄s views. On the contrary to many Iranian grammarians and linguists (Khanlari,1365; Sadeghi,1372; Dabirmoghadam,1374), he believes that the number of Farsi compound verbs are very few. To support this claim, he resorts to the syntactic criterion of “non-expandability of the non-morphological part of compound verbs”. There is lots of cases that violates this criterion, due to its haphazard assortment (mishmash) of the grammatical and syntactic principles. In this paper, while criticizing Vahidiyan Kamyar΄s views, the inadequacies of the compound verb topic in high school Farsi textbook (2) was discussed. Then, following Karimi (2005) and Karimi-Doostan (2005), it has been tried to resolve the above mentioned problems. Also, using semantic and syntactic criterions such as clefting and the use of morpheme “ra”, some criterion for identification of compound verbs was introduced.   

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compound Verb
  • High School Farsi Textbook
  • Syntactic Criterion
  • Semantic Criterion