بررسی رابطۀ حافظۀکاری با عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسریک زبانه و دوزبانه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم،

2 استاد دانشگاه آزاداسلامی(واحدعلوم وتحقیقات - تهران)،

3 استاد دانشگاه تربیت معلم

4 استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ حافظۀ کاری با عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی و ارائۀ یک مدل تبینی با برازش مناسب در دانش آموزان پسر یک زبانه و دو زبانه است. سیصد و هشتاد دانش آموز پایۀ پنجم دبستان (188دوزبانۀ فارس- ترک و 192یک زبانۀ فارس) با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش حافظۀ کاری از آزمون شاخص پردازش اطلاعات(IPI)، برای سنجش عملکرد خواندن از آزمون سنجش عملکرد خواندن و نارساخوانی (نما) و از میانگین نمره های نهایی دروس ریاضی، فارسی و علوم به عنوان شاخص سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. در این پژوهش، تأثیرات حافظۀ کاری بر عملکرد خواندن و  پیشرفت تحصیلی، ضرایب مسیر و برازش مدل پیشنهادی برای دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه بررسی شد. نتایج بیانگر آن بود که اثر مستقیم متغیر حافظۀ کاری بر متغیرهای درون زای پژوهش( عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی) و همچنین اثر مستقیم  عملکرد خواندن بر پیشرفت تحصیلی در هر دو گروه مثبت و معنادار است . با این حال، ضرایب مسیر در نمونه های دو زبانه بیشتر بود. همچنین برازش داده ها با مدل پیش بینی شده در هردو گروه مناسب بود. در گروه دو زبانه ها بیشترین ضریب مسیر بین حافظۀ کاری و پیشرفت تحصیلی و در گروه یک زبانه ها بین حافظۀ کاری و عملکرد خواندن  برقرار بود .کمترین ضریب مسیر در هر دو گروه بین عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی وجود داشت. تفاوت بین دو گروه در تمامی مؤلفه ها ،به جز شاخص های حذف آواها و خواندن کلمه های پربسامد (در متغیر عملکرد خواندن)، معنادار بود. بنابراین دانش آموزان دوزبانه در تمامی مؤلفه ها بر دانش آموزان یک زبانه برتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Working memory, reading performance and academic achievement in male monolingual and bilingual students

نویسندگان [English]

  • Abu Tāleb Saā’dati Shāmir 1
  • Alirezā Kiāmanesh 2
  • Parvin Kadivar 3
  • Mansur Ali Hamidi 4
1 PhD Candidate on Educational Psychology) at Tarbiyat Moallem University
2 (PhD), Islamic Azad University (Science and Research Branch, Tehran
3 (PhD), Tarbiyat Moallem University
4 (PhD), Alzahra University
چکیده [English]

The purpose of the current study was to investigate  the relationship among working memory (WM), reading performance and academic achievement in male monolingual (ML) and bilingual (BL) students. Also, the second aim was presenting a well-fitted model for interpretation of these interrelationship, based on the theoretically recommended model. Participants consisted of 380 (188 BL Fars-Tork and 192 ML Fars) male primary students at grade five (12-13 years of age) who were matched on variables including age, sex and grade and were selected through multi-stage cluster sampling. To assess working memory (WM), we used Information Processing Index (IPI) and to assess reading performance we used tests for assessing the reading performance and dyslexia (NMA). Also, the students’ average scores on Math, Farsi and Science final exam were used as indexes of academic achievement. The impact of WM on reading performance and academic achievement, path coefficients and the fitness of suggested model on ML and BL students were investigated. The results showed that the direct effect of WM on endogenous variables of research (reading performance and academic achievement) and also the direct effect of reading performance and academic achievement as endogenous independent and dependent variables in both groups were positive and significant. However, path coefficients were higher for BL students. Also, the data were fitted with predicted model in both groups. The highest path coefficients were between WM and academic achievement for BL students, and between WM and reading performance for ML students. Also, for both groups of students, the lowest path coefficients were between reading performance and academic achievement. Furthermore, Analysis of vari

کلیدواژه‌ها [English]

  • working memory
  • reading performance
  • academic achievement
  • bilingual students (BL student)
  • monolingual students (M students)