بررسی تأثیر آموزش تاریخ فیزیک بر دانش و نگرش شاگردان دختر پایۀ دوم دبیرستان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش فیزیک دانشگاه شهید رجایی تهران

2 استادیار دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده

یافته های بسیاری نشان می دهد که استفاده از تاریخ علم در ایجاد درک درست نسبت به علم در میان دانش آموزان بسیار تأثیرگذار است. به همین دلیل در این تحقیق تأثیر روش تدریس مبتنی بر استفاده از تاریخ فیزیک بر دانش و نگرش شاگردان در مقایسه  با روش معمول و همچنین  رابطه بین دانش و نگرش شاگردان را مورد بررسی قرار داده ایم. این پژوهش از نوع تحقیقات شبه آزمایشی است که در گروه کنترل از روش تدریس سنتی و در گروه آزمایش از روش تدریس مبتنی بر تاریخ فیزیک استفاده شده است. برای سنجش دانش و نگرش شاگردان در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب از آزمون تقشۀ مفهومی و پزسش نامۀ نگرش سنج استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین دانش و نگرش شاگردان از آزمون همبستگی پیرسون و برای بقیه فرصیه ها از آزمون تی تست دو نمونه ای مستقل استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش تاریخ قیزیک تأثیری مثبت بر دانش و نگرش شاگردان می گذارد و بین دانش و نگرش شاگردان رابطۀ معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the impact of teaching history of physics on the knowledge and attitude of female high school students

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Mahboubi 1
  • Mansoor Vesali 2
  • Mehdi Saadat 2
1 MA on Physics Education, Shahid Rajaee Teacher Training University
2 (PhD), Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

Lots of findings showed that the use of history of science is very influential in providing a proper understanding towards science among students. So, in this research, the effect of a teaching method based on the use of history of Physics on the students’ knowledge and attitude was compared with the traditional teaching method. Also, the relationship between students’ knowledge and attitude was examined. It was a quasi-experimental research. The traditiona teaching method was used for control group and for the experimental group,  a teaching method based on the use of history of Physics was used. For assessing the students’ knowledge and attitude in the pretest and posttest, the conceptual map and attitude questionnaire was used. And to examine the relationship between knowledge and attitude of students, Pearson Correlation test and for the other hypotheses, the independent-sample t-test were used. The results showed that a teaching method based on the use of history of Physics has a positive impact on the students’ knowledge and attitude and there is a significant relationship between the students’ knowledge and attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • Attitude
  • Knowledge
  • History of Physics
  • teaching method