بررسی سیره پیامبر اعظم (ص) در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دورۀ ابتدایی و راهنمایی تحصیلی بر اساس مهارت های زندگی، از منظر دبیران و تحلیل محتوای کتب فوق الذکر

نویسندگان

1 دکترای رشته برنامه ریزی درسی از دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه ارومیه،

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

3 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان آموزش مهارت های زندگی از منظر سیرة نبوی (ص) در کتاب های تعلیمات اجتماعی دورة ابتدایی و راهنمایی است. به همین منظور، ضمن تحلیل محتوای کتاب های یاد شده، از نظرات دبیران نیز استفاده شده است. جامعة مورد بررسی دراین پژوهش، اولاً شامل کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره  ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و ثانیاً کلیه دبیران دوره راهنمایی شهرستان ارومیه است که از جامعه اول، کلیة درس ها تحلیل گردید و از جامعة دوم ، 80 معلم به عنوان نمونه بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها برای بررسی نظرات دبیران، پرسش نامه محقق ساخته بود که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شد و جهت بررسی مهارت های زندگی بر اساس سیره نبوی (ص)، مصادیق مهارت های زندگی شناسایی گردید. برای طبقه بندی داده ها از آمار توصیفی استفاده شد. فرضیه های پژوهش به وسیله آمار استنباطی و با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی شفه مورد آزمون قرار گرفت، سپس بر اساس سؤالات تحقیق بررسی های لازم نیز انجام گرفت که درمجموع نتایج زیر حاصل شد:  میزان مهارت های زندگی با توجه به سیرة نبوی(ص) در کتب تعلیمات اجتماعی، مجموعاً در حد متوسط و متوسط به پایین ارزیابی شد. تعداد و درصد مقوله های مهارت های زندگی در کتاب پایة پنجم دورة ابتدایی بیشتر از پایه های سوم و چهارم و در دورة راهنمایی سال اول بیشتر از سال دوم و سوم تشخیص داده شد. اکثر دبیران با تناسب بین محتوای کتب تعلیمات اجتماعی و زمان اختصاص یافته به آن موافق نبودند. اکثر دبیران پایه های اول و دوم راهنمایی معتقدند که در کتب دورة راهنمایی به آموزش مهارت های زندگی از منظر پیامبر اکرم(ص)، در حد متوسط پرداخته شده است، لیکن دبیران پایة سوم معتقدند که در کتاب اجتماعی  سال سوم به این موضوع در حد متوسط به پایین پرداخته شده است. در مجموع، دبیران هر سه پایه راهنمایی اذعان داشتند که در این کتاب ها از روش و سیره پیامبراکرم (ص) به صورت روشن ومشخص اسم برده نشده و به صراحت از آن سخن به میان نیامده است. مضافاً این که با توجه به سوال های باز پرسش نامه، اکثر دبیران استفاده از سبک و سیره پیامبراکرم (ص) در کتب درسی تعلیمات اجتماعی را پیشنهاد نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on Holy Prophet’s tradition in primary and middle education curriculum of social sciences according to life skills

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Dehghani 1
  • Seyyed Davood Hoseini Nasab 2
  • Alireza Hosein Pour 3
1 (phd), ferdowsi university of mashhad
2 (PhD), Islamic azad University (Tabriz Branch)
3 (PhD), Urmia University
چکیده [English]

This research is an endeavor to survey the content of primary and middle  school social science textbooks to see how much prophet Mohammad’s traditions are included in them. In addition to the analysis of the contents of the above-mentioned books, the viewpoints of teachers were used. Population investigated in this research consisted of primary and middle school social science textbooks and also the whole number of middle school teachers. The research sample included: 1. primary and middle school social science textbooks, which were analyzed for their content. 2. 80  middle school teachers who were chosen using Cochran formula. 
Research tool for collecting the teachers’ views was a researcher-made questionnaire that was arranged according to Likert scale. In order to study the life skills according to Holy Prophet’s tradition, referents of life skills was identified. To classify the data, the descriptive statistics was used. Research hypotheses were tested using referential statistics, i.e., one way analysis of variance and post hoc (sheffe) tests. Then, survey was done according to the research questions and the results were as follows:
The amount of life skills with regard to Holy Prophet’s traditions in social study textbooks were rated as average and below average. The aforementioned rate was recognized higher in the 5th grade primary school textbooks than 4th and 3rd grade and it was higher in the 1st grade middle school textbooks than the 2nd  and 3rd grade ones. However, most of the teachers were dissatisfied with the amount of social study textbooks content and the time arranged for its teaching. Most of the 1st and 2nd grade teachers believed that life skills with regard to Holy Prophet’s traditions in social science textbooks were at average rate. However, 3rd grade teachers believed that in 3rd grade social science textbook, this issue was at below average rate.
 In sum, the social science teachers of 1st, 2nd, and 3rd grades stated that in these textbooks, the Holy Prophet’s tradition was not explicitly and clearly indicated. In addition, in their answers to open questions of questionnaire, most teachers suggested the use of Holy Prophet’s tradition in the social science textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet Mohammad’s Traditions
  • life skills
  • content analysis
  • Teacher’s views
  • Social Science Textbooks
  • Primary School
  • Middle School