دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، دی 1390 
قومیت، پدیده ای آکسیمورون در برنامه درسی صریح مدارس متوسطه ایران

صفحه 57-86

علیرضا عراقیه؛ کورش فتحی واجارگاه؛ احمد علی فروغی ابری؛ نعمت الله فاضلی