تحلیل محتوای اسناد داوری مقالات فصلنامه نوآوری های آموزشی

نویسنده

عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز shahnaz_

چکیده

چاپ یک مقاله در مجله ای علمی پژوهشی، به مثابه ورود آن مقاله به عرصه علم و پذیرفته شدن یافته ها و تحقیقاتِ پژوهشگر است. مطمئناً حل چنین فرایندی نیازمند کار دقیق و موشکافانه است و می تواند ارائه کنندة اطلاعات روزآمد، کاربردی و مبتنی بر تجربیات و یافته های جدید پژوهشگر باشد. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می شود که دیگر محققان و پژوهشگران بر اساس این مقاله دست به تحقیقات جدیدتر زده و به لحاظ اعتبار علمی از آن مقاله به عنوان یک مرجع استفاده نمایند. از سوی دیگر، تولید علم نیز با داوری جامعة علمی گره خورده و در واقع داوری علمی اساس کار مجلات علمی است. این مقاله با تحلیل محتوای اسنادِ داوریِ مقالات رد شده در مجله نوآوری های آموزشی سعی کرده است عمده ترین اشکالات وارده بر مقالات را از دیدگاه داوران مجله شناسایی، دسته بندی و به ترتیب اولویت ارائه نماید. به همین منظور به تحلیل محتوای 402 سند داوری در مورد 207 مقاله پرداختیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصلی ترین اشکالات وارد شده از نظر هیئت تحریریه در مرحله نخست عبارت است از عدم انتخاب موضوع مناسب و نداشتن ساختار علمی (5/82 درصد) و در مرحله دوم عدم ورود به بحث و نتیجه گیری (9/14 درصد). فقدان پپیشینة پژوهش (8/13درصد) و نداشتن چارچوب نظری  (8/11 درصد) نیز در مراتب بعدی قرار دارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of the documents related to the evaluation of the papers in the quarterly journal of educational innovations

نویسنده [English]

  • Shahnaz Hashemi
(phD), Organization for Educational Research & Planning (Ministry of Education); Islamic Azad University (Tehran Central Branch), shahnaz_
چکیده [English]

Publishing articles in scientific journals is a way to enter the field of science, and getting acceptance for studies and findings of researchers. Certainly, such a process requires a careful and delicate work, and it could present updated and applied information based on experiences and new findings of the researcher. The importance of this process becomes more, when based on the published paper, other researchers begin new studies and use it as a reference due to its’ scientific credit. Production of science is also interlinked with the referee of scientific society. As a matter of fact, publication of scientific journals is based on the scientific referee. Through content analysis of rejected papers in the journal of educational innovations, we tried to identify, classify and prioritize the main drawbacks of the above-mentioned papers according to the referees’ views.To do so, we analyzed the contents of 402 referee documents of 207 rejected papers  in the journal of educational innovations. It presents major faults with the articles from the viewpoint of arbitrators, and identifies, categorizes and prioritizes them. Findings of this study showed that from the viewpoint of the editorial board, the main drawbacks of rejected papers were not choosing an appropriate topic and lacking an academic structure (82.5%). Also, from the viewpoint of the referees, the papers drawbacks included lack of discussion and conclusion (14.9%), lack of research background (13.8%) and lack of theoretical framework (11.8%). Review of related papers and research makes the researcher aware of the studies conducted inside and outside the country on the related topic. Thus she/he faces issues that has been paid less attention, selects appropriate theoretical framework and these enables she/he to present a scientific and evidence-based discussion and conclusion. Sources mentioned within and at the end of paper would clearly display this fact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Scientific Journal
  • Quarterly Journal of Educational Innovations
  • Referees