بررسی میزان نیاز به راهنمایی دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی،

2 استاد دانشگاه الزهرا

3 استادیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده

در پژوهش حاضر میزان نیاز به راهنمایی شدن دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران در شش زمینة جسمانی، روانی، اجتماعی، شغلی، تحصیلی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اصلی پژوهش عبارت بود از این که: بین دانش آموزان دبیرستانی از لحاظ میزان نیاز به راهنمایی شدن در شش زمینه جسمانی، روانی، اجتماعی، شغلی، تحصیلی و مذهبی تفاوت وجود دارد. نمونه مورد نظر را 422 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر تهران بودند. بدین ترتیب که ابتدا مناطق و مدارس با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و بعد از طریق نمونه گیری طبقه ای، تناسب جنس و نوع مدرسه در آن رعایت شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان مدارس منتخب تعدادی کلاس برگزیده شد. روش تحقیق زمینه یابی و ابزار پژوهش پرسش نامة راهنمای نیازهای دانش آموزان دبیرستانی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی نظیر درصد، فراوانی و شاخص آمار استنباطی آزمون مجذور کای، ضریب همبستگی سامرز و ضریب تعیین استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر این است که  میزان نیاز دانش آموزان به راهنمایی شدن در زمینه های مختلف متفاوت است و نیاز تحصیلی در درجه اول و نیاز شغلی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on guidance needs of Tehran high school students

نویسندگان [English]

  • Maryam Diba Vajari 1
  • Yahya Gha’edi 2
  • Simin Hosseinian 3
1 PhD Candidate at Allame Tabatabayi University
2 (PhD), Tarbitat Moallem University
3 (PhD), Alzahra University
چکیده [English]

This research focused on the study of guidance needs of Tehran high school students in physical,  Social, psycological , occupational, educational, and religous aspects.  
The  research sample consisted of 422 female and male students in Tehran governmental and nongovernmental high schools. At first, the schools and districts were selected by cluster sampling. Then, using stratified sampling method,they were selected according to gender and school. Finally, some classes were selected using simple random sampling method from the selected schools.  The research method was survey and research instrument was the Guidance Needs Inventory (GNI). To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used.  
The results indicated that the students need different amounts of guidance in different above-mentioned aspects. Mostly, they needed educational guidance and occupational guidance were of secondary importance. Also, there was no significant difference between boys and girls in this regard. But in the other four fields, there was a difference. There was no difference between govermental and non govermental students in physical and psycological fields and there was no difference in other parts. Boys needed more guidance than girls, and govermental school students needed more guidance than non-givermental school students.

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need
  • need assessment
  • Need of Guidance
  • high school students