نقش واسطه ای فرایند آموزش ریاضی و فرهنگ مدرسه در ارتباط میان وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده و باورها و ارزش ها دربارة یادگیری ریاضی با نگرش ریاضی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی- مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نگرش ریاضی صورت گرفت. پژوهش با روش همبستگی و اجرا با مقیاسهای تیمز بر روی 300 دانش آموز دختر و 200 دانش آموز پسر دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 87- 1386 با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انجام شد. نتایج تحلیل ها، پایایی و روایی مطلوبی را برای ابزار ارائه داد. مدل معادلات ساختاری در این پژوهش شامل 2 سازه مکنون مستقل وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده و باورها و ارزشها برای یادگیری ریاضی و 3 سازه مکنون وابسته فرهنگ مدرسه، فرایند آموزش ریاضی و نگرش نسبت به ریاضی است. یافته ها حاکی از تأثیر معنادار و مستقیم فرایند آموزش ریاضی بر نگرش نسبت به ریاضی (35/0 = β )، تأثیر معنادار و معکوس سازه های فرهنگ مدرسه و وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده بر فرایند آموزش ریاضی(15/0- = β ، 31/0- = γ ) همچنین تأثیر مستقیم و معنادار سازه باورها و ارزشها بر فرایند آموزش ریاضی (36/0 = γ ) و نگرش نسبت به ریاضی (48/0 = γ ) در مدل می باشد. سایر ضرایب اثراتی معنادار ندارند. نتایج بیانگر تأثیر تدریس کارآمد معلم، آرامش و امنیت و روابط محترمانه، آگاهی دانش آموز به صلاحیت و استعدادهای تحصیلی خویش در تشکیل نگرش مثبت در درس ریاضی و تحقق اهداف آموزشی و پرورشی می باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating role of classroom processes and school cultur on the relationship between socioeconomic status, and value and beliefs about math learning with math attitude

نویسندگان [English]

  • A’zam Pahlevan Sadegh 1
  • Mohammad Bagher Kajbaf 2
1 MA at Educational Research
2 (PhD), University of Isfahan
چکیده [English]

In this study, we investigated the influential factors on the math attitude. TIMSS instruments were executed on 500 students who enrolled in the public high schools in the academic year 1386-1387 in Isfahan city (200 boys and 300 girls). 
This research used correlation method and random multistage cluster sampling. Data analysis showed that the research instruments have acceptable reliability and validity. The structural equation model contained 2 exogenous constructs - socioeconomic status (SES) and values (beliefs) about math learning; and 3 endogenous constructs - school culture, classroom processes and math attitude. The results showed that classroom processes had significant and direct effect on math attitude (β = 0/35), the significant and reverse effect of school culture and socioeconomic status of family on classroom processes (β = - 0/15 , γ = - 0/31), and also significant and direct effect of values about math learning on classroom processes (γ = 0/36) and math attitude (γ  = 0/48). All other effects were not statistically significant. The results showed the effects of teacher efficient teaching, calm and safety and respectable relations, awareness of student to his(her) academic talent and competency on formation of positive math attitude and fulfillment of educational goals.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math Attitude
  • Classroom Processes
  • school culture
  • Socioeconomic status
  • Values and Beliefs about Math Learning