شناسایی مؤلفه های هویت ملّی در برنامه های درسی بر اساس روش داده بنیاد

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار،

2 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بیرجند

4 استادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند

چکیده

هویت ملی یکی از مباحث مهم و برجسته در هر جامعه ای محسوب می شود و دارای بیشترین اهمیت و ضرورت به لحاظ وحدت و انسجام ملی است. با توجه به این که نظام آموزش و پرورش بزرگ ترین نیرو و سرمایه انسانی و ملی را دربر دارد، می تواند در جهت تقویت و تعمیق هویت ملی گام های اساسی و مؤثر بردارد. نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد که به هویت ملی در کتاب ها و برنامه های درسی توجه کافی نشده و از سوی دیگر، در کتاب ها، پایان نامه ها، مقاله ها و پژوهش های انجام شده از مؤلفه های واحدی برای بررسی هویت ملی استفاده نشده است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های هویت ملّی در برنامه ها ی درسی بر اساس روش داده بنیاد است. به این منظور، 43 کتاب، 44 پایان نامۀ دکتری و کارشناسی ارشد، و متن مصاحبه با 9 صاحب نظر برجسته در زمینۀ هویت ملی به عنوان داده انتخاب شد و بر مبنای روش داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق، 6 مؤلفه اصلی و 19 زیرمؤلفه را برای هویت ایرانی استخراج و آن ها را در قالب مدل نظری بر مبنای روش داده بنیاد ارائه نموده است. مؤلفه های اصلی هویت ملی در این مدل عبارتند از سرزمین، زبان، فرهنگ، تاریخ، دین و نماد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the identification of components of national identity in curriculum based on grounded

نویسندگان [English]

  • Mahdi Loghman Nia 1
  • Ahmad Khamesan 2
  • Mohsen Ayati 3
  • Mojtaba Khalifeh 4
1 (MA), Islamic Azad University (Chabahar Branch)
2 (PhD), University of Birjand
3 (PhD), University of Birjand
4 (PhD), University of Birjand
چکیده [English]

National identity (NI) is one of the most important and dominant issues in every society. It is one of the most important and essential issues due to its role in national unity and solidarity. Educational system, having the most national manpower could take considerable and effective steps to reinforce and deepen NI. Many previous research showed that there has not been sufficient attention on NI in curriculum and school textbooks. On the other hand, books, dissertations, papers and research have not been used the same components for studying national identity. The main aim of this research was identifying the components of national identity in curriculum based on grounded theory method. For this purpose, 43 books, 44 dissertations and thesis and the interview with 9 prominent expertises in the field of national identity were chosen as data.  Then the data were analyzed using the grounded theory method. 
The results showed 6 main components and 19 subcomponents for Iranian national identity. These components were presented in a theoretical model based on grounded theory. The main components were: territory (country), language, culture, history, religion and symbol.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • Components of National Identity
  • Grounded theory method
  • Curriculum