قومیت، پدیده ای آکسیمورون در برنامه درسی صریح مدارس متوسطه ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اسلامشهر، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد خوراسگان، گروه علوم تربیتی‌

4 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش جایگاه قومیت در برنامه های درسی صریح دورۀ متوسطه در نظام آموزش و پرورش ایران در رشتۀ ادبیات و علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. پیش فرض عناصر برنامۀ درسی  صریح از دیدگاه اکر1 اخذ و از روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است . در تحلیل محتوای کیفی از مدل ترتیبی فیلیپ میرینگ استفاده شده و واحد تحلیل محتوا؛ اهداف ، محتوا، تصاویر و فعالیت های کتاب های درسی بوده است . جامعۀ مورد پژوهش تعداد 8 جلد کتاب در قالب بیش از 1476 صفحه از کتاب های مطالعات اجتماعی، تاریخ، جامعه شناسی و علوم اجتماعی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی بوده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده و یافته های پژوهش بیانگر جایگاهی مبتنی بر عدم تمایل به طرح مسائل اقوام، تأکید ضمنی بر تعارضات قومیت ها و مغفول بودن قومیت و مقوله های قومی در کتاب های درسی می باشد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش جایگاه قومیت در کتاب های درسی ، جایگاهی آکسیمورون بوده و این بی وضعیتی نسبت به جایگاه قومیت ، معلمان و دانش آموزان را در این زمینه با انبوهی از اطلاعات متناقض و چالش برانگیز مواجه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethnicity: An oxymoron phenomenon in Iran’s explicit secondary education curriculum

نویسندگان [English]

  • Alireza Araghieh 1
  • Kourosh Fathi Vajargah 2
  • Ahmad Ali Foroughi Abari 3
  • Ne’matollah Fazeli 4
1 PhD), Islamic Azad University (Islamshahr Branch)
2 (PhD), Shahid Beheshti University
3 (PhD), Islamic Azad University (Khorasgan Branch)
4 (PhD), Allameh Tabatabayi University
چکیده [English]

In this research, the status of ethnicity in Iran’s explicit secondary education curriculum in literature and humanity sciences has been analyzed. The pre-assumption of explicit curriculum’s components was Acker’s viewpoint and the qualitative content analysis was used as research method. For qualitative content analysis, Phillip Mearing’s systematic model has been used and the unit of content analysis consisted of the content, pictures and the activities of the textbooks. The research population consisted of eight secondary school and pre-University textbooks on social studies, history, sociology and social sciences containing more than 1470 pages. In this research, the purposeful sampling method has been used. Findings indicated a lack of interest for bringing up the issues of ethnic groups, implicit emphasis on the ethnicities’ conflicts and ethnicity and ethnic issues’ ignorance in the textbooks. Also, based on the research findings we could claim that in the textbooks, the notion of ethnicity has an oxymoron status. As a result of this chaos regarding the status of ethnicity, teachers and students face a lot of conflicting and challenging information.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnicity
  • Explicit Curriculum
  • secondary education
  • Oxymoron